Menu Close

Informacija pacientams

PACIENTŲ BEI JŲ ATSTOVŲ IR LANKYTOJŲ
VIDAUS TVARKOS IR ELGESIO GYDYMO ĮSTAIGOJE TAISYKLĖS:

 1. Pacientai į ligoninę stacionarizuojami per Priėmimo–skubiosios pagalbos skyrių, kur jie registruojami, apžiūrimi ir su ligos istorija siunčiami į atitinkamas tarnybas (skyrius).
 2. Pagal parengtinį planą stacionarizuojami pacientai turi atvykti paskirtą dieną nuo 7 iki 12 val. į Priėmimo–skubiosios pagalbos skyrių ar į Dienos chirurgijos centrą gydytojo paskirtu laiku, pateikti siuntimą ir pasą arba kitą asmens dokumentą. Pacientai, stacionarizuotini į Fizinės medicinos ir reabilitacijos bei Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius turi atvykti paskirtą dieną nuo 7 val. iki 16 val. Skubiais atvejais pacientai stacionarizuojami visą parą, o asmens dokumentai pateikiami vėliau į atitinkamą padalinį.
 3. Pacientai stacionarizuojami tik jų pačių sutikimu. Stacionarizuojant nepilnamečius ar neveiksnius asmenis, būtinas jų įstatyminių atstovų sutikimas. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia, kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti, kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti bei kitais įstatymų numatytais atvejais.
 4. Stacionarizuojami pacientai Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriaus sanitariniame kabinete medicinos personalui leidus,  persirengia asmeniniais drabužiais, atitinkančiais ligoninėse naudojamiems (baltiniais, pižama, chalatu, šlepetėmis ir kt.). Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi.
 5. Išimtinais atvejais pagal ligoninės turimas galimybes, pacientams gali būti duodami ligoninės drabužiai, leidžiama nusiprausti (nuprausiami) ar kitaip paruošiami stacionarizavimui.
 6. Pacientų asmeniniai drabužiai ir avalynė paliekami saugoti ligoninės sandėlyje įstaigoje nustatyta tvarka arba lydinčių pacientą asmenų pageidavimu ir artimiesiems užtikrinus jų pristatymą paciento išrašymo iš ligoninės dieną, atiduodami lydintiems pacientą asmenims. Už paliktus ligoninėje saugoti drabužius ir avalynę pacientams ar juos lydintiems asmenims išduodamas nustatyto pavyzdžio kvitas.
 7. Vykstantį į tarnybą (skyrių) pacientą leidžiama lydėti ne daugiau kaip dviem asmenims.
 8. Stacionarizuojamiems į ligoninę pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių ir stambios pinigų sumos. Už su savimi pasiimtas į palatą brangenybes ir pinigus ligoninės administracija neatsako. Jei pacientas, patekęs į Priėmimo–skubiosios pagalbos skyrių, pagal savo sveikatos būklę negali pasirūpinti turimų papuošalų saugumu, o turimi papuošalai trukdo atlikti medicinines procedūras, darbuotojai turi teisę juos nuimti ir aprašę juos laisvos formos akte perduoti saugojimui įstaigoje nustatyta tvarka.
 9. Slaugos administratoriams leidus ir neprieštaraujant palatos kaimynams, pacientams palatose leidžiama turėti savo televizorių, radiją, magnetofoną, į elektros tinklą įjungtą nešiojamą kompiuterį ir kitų elektros prietaisų. Už jų naudojimą atsiskaitoma nustatyta kaina ligoninės kasoje, mokėjimo kvitas pateikiamas palatos slaugytojai. Už jų saugojimą ligoninės administracija neatsako.
 10. Pacientai su savimi turi turėti asmens higienos priemones (dantų šepetuką, pastos, šukas, muilą ir kt.).
 11. Ligoninės patalpose ir palatose pacientai privalo laikytis tvarkos ir švaros, tvarkingai prižiūrėti lovą, drabužius, individualias spinteles.
 12. Ligoninėje skiriamas dietinis maitinimas yra gydymo sudėtinė dalis. Pacientams, stacionarizuotiems po 8.00 val., maitinimas tą dieną neskiriamas. Pacientas, pasitaręs su gydančiu gydytoju ir slaugytoja, gali jį papildyti ar/ir paįvairinti  savo nusipirktu ar artimųjų atsineštu maistu. Tinkamo galiojimo maisto produktus leidžiama laikyti šaldytuvuose (maistas sudedamas į polietileninius maišelius, nurodant paciento pavardę ir palatos numerį).
 13. Pacientai, išeidami iš palatos, turi pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu.
 14. Stacionarizuoti pacientai ligoninėje privalo laikytis tokios dienotvarkės:

 

7.00 val. Kėlimasis
7.00-7.45 val. Temperatūros matavimas, rytinis tualetas
8.00-9.00 val. Pusryčiai
8.00-10.00 val. Rytinė vizitacija. Vizitacijos metu pacientai turi būti palatose
10.00-13.00 val. Procedūros, tyrimai, konsultacijos.
13.00-14.00 val. Pietūs
14.00-16.00 val. Popietinis poilsis (pacientai turi būti savo palatose ar lovose)
16.00-18.00 val. Procedūros, tyrimai
18.00-19.00 val. Vakarienė
19.00-21.00 val. Vakarinė vizitacija. Vizitacijos metu pacientai turi būti palatose
21.00-22.00 val. Laisvalaikis
22.00 val.      (vasarą 23.00 val.) Miegas. Pacientai turi būti lovose, išjungiami radijo taškai, gesinama šviesa

 

 1. Pacientams kategoriškai draudžiama ligoninėje ir jos teritorijoje vartoti bet kokius svaigalus. Už šį režimo pažeidimą pacientas gydytojų konsiliumo sprendimu išrašomas iš ligoninės ir apie tai pažymima jo medicininiuose dokumentuose.
 2. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams ligoninės patalpose taip pat draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją tvarką, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti personalą, agresyviai elgtis, lošti azartinius žaidimus, rūkyti ligoninės palatose ir kitose tam neskirtose patalpose, elgtis neatsargiai savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz.: sėdėti ant palangės, ant  balkono atramos ir kt.).
 3. Pacientams draudžiama išeiti iš ligoninės teritorijos ir privalu laikytis gydytojo paskirto režimo. Išeinant iš tarnybos (skyriaus), būtina apie tai informuoti palatos ar budinčiąją slaugytoją. Savavališkas išėjimas iš tarnybos (skyriaus) ilgiau nei 30 min. laikytinas režimo pažeidimu. Tokiu atveju pacientas išrašomas iš ligoninės. Režimo pažeidimai nurodomi medicininiuose dokumentuose.
 4. Pacientai lankomi kasdien dienos metu nuo 10.00 iki 14.00 val. ir nuo 16.30 iki 20.00 val. Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai, o lankymas neturėtų trukti ilgiau negu 30 min. Gydytojų vizitacijos ir procedūrų atlikimo metu lankytojai turi išeiti iš palatos. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams, jas gali stebėti įstatyminiai atstovai, netrukdydami medicinos ir slaugos personalui. Akušerijos ir ginekologijos, Anestezijų, reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnybose gali būti nustatyta kitokia lankymo tvarka, apie kurią informacija teikiama šiose tarnybose.
 5. Ligoninės darbuotojai turi teisę neįleisti į gydymo įstaigą neblaivių ar apsvaigusių  paciento atstovų ar lankytojų. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš ligoninės.
 6. Jei dėl objektyvių priežasčių administracija apriboja ar draudžia pacientų lankymą, lankytojai maistą pacientams gali perduoti per ligoninės slaugos personalą.
 7. Išimtinais atvejais pacientų artimiesiems gydantis gydytojas gali leisti lankyti ir kitokiu laiku. Tokį leidimą, įvertindamas paciento amžių, sveikatos būklę ir kt. (forma pridedama), išduoda gydantis gydytojas nurodydamas lankymo laiką.
 8. Nerekomenduojama pacientus lankyti su vaikais.
 9. Ligoninėje neleidžiama vaikščioti su paltais, striukėmis, lietpalčiais ir pan. Šiuos rūbus pacientai, juos lankantys asmenys privalo palikti rūbinėje.
 10. Pacientui raštiškai sutikus ir jeigu tai neprieštarauja paciento interesams bei nesutrikdys jų sveikatos būklės, pacientas, jo giminės, o nesant pastarųjų, ir artimieji, turi teisę gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę, būti supažindinti su tyrimų rezultatais ir ligos diagnoze bei įrašais medicininėje dokumentacijoje. Informaciją teikia gydantis gydytojas norminių aktų nustatyta tvarka.
 11. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija ar kiti medicininiai dokumentai; taip pat pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos šių dokumentų kopijos, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas).
 12. Pacientai turi tiesę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Nemokamų bei iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų atlyginamų paslaugų sąrašai, jų teikimo tvarka bei teikiamų mokamų paslaugų kainynai  yra viešai skelbiami stenduose bei pas tarnybų (padalinių) vadovus, slaugos administratorius.
 13. Ligoninės administracijos, padalinių vadovų, slaugos administratorių darbo laikas ir interesantų priėmimo valandos nurodytos padalinių skelbimų lentose ir ant šių darbuotojų kabinetų durų.
 14. Pacientai privalo vykdyti gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, padedančius išvengti saugos darbe taisyklių pažeidimo ir apsaugančius pacientų sveikatą ir gyvybę diagnostinio, gydomojo proceso ir slaugos metu, taip pat priešgaisrinės saugos reikalavimus. Už nurodymų nevykdymą pacientai gali būti įspėti, o toliau nevykdantys nurodymų bei keliantys pavojų sau ir kitiems, išrašomi iš ligoninės, apie tai pažymint  medicininiuose dokumentuose.
 15. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams draudžiama fotografuoti ir/ar filmuoti ligoninės personalą ir kitus pacientus be išankstinio raštiško ligoninės administracijos ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo.
 16. Gydymosi stacionare trukmė yra individuali ir pacientai išrašomi iš stacionaro, kai jie pasveiksta, kai jų sveikatos būklė nereikalauja tolesnio gydymo ligoninėje, kai jie gali tęsti gydymą ambulatoriškai arba jų pačių pageidavimu, taip pat už šių vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą. Apie išrašymo datą pacientui pranešama iš anksto. Prieš išrašant pacientui išduodami ligos išrašas, kiti dokumentai, reikalingi išduoti pagal ligos eigą,  išaiškinamas tolesnis asmens sveikatos priežiūros režimas. Paciento perkėlimo į kitas įstaigas klausimus sprendžia gydantis gydytojas (ar kartu su vyresniuoju specialistu) kiekvienu konkrečiu atveju individualiai.
 17. Išrašymo iš stacionaro dieną pacientas gali išvykti jam patogiu metu, tačiau lova turi būti atlaisvinta iki 11.00 val. ryto.
 18. Visi neaiškūs klausimai, kylantys pacientams, sprendžiami su palatos slaugos personalu, gydančiu gydytoju ir padalinio vadovybe, o neišsiaiškinus — su ligoninės administracija.

33. Bendrosios ligoninės patalpos dėl saugumo gali būti stebimos vaizdo  kamerų.

Patvirtinta VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2008-12-08 įsakymu Nr. V-448