Menu Close

Hipokrato priesaika

HIPOKRATO PRIESAIKA
Savo šeimos, mokytojų ir medicinos profesijos brolių akivaizdoje iškilmingai  PRISIEKIU , kad, sutelkdamas visus savo sugebėjimus laikysiuosi šios priesaikos:

•  Visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai. Saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą.
•  Gerbsiu savo mokytojus ir ta pačia dvasia perduosiu medicinos meną kitiems, stengsiuosi neatsilikti nuo medicinos mokslo pažangos, ligonių labui nevengsiu konsultuotis su labiau patyrusiais gydytojais.
•  Sąžiningai, garbingai ir nesavanaudiškai gydysiu be išimties visus, vengsiu tyrimo ir gydymo metodų, žalingų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei pažeidžiančių žmogaus teises.
•  Informuosiu ligonį ir jo šeimą apie ligą, tyrimo ir gydymo būdus bei galimas pasekmes, atsižvelgdamas į jo interesus ir pageidavimus.
•  Niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės, nei savo noru, nei kitų prašomas.
•  Sieksiu paciento gerovės, vengsiu bet kokio nehumaniško žingsnio, paciento klaidinimo ir korupcijos.
•  Šventai saugosiu man patikėtas paslaptis.
•  Visada būsiu korektiškas savo kolegoms.
•  Mediko pareigas atliksiu nepaisydamas paciento amžiaus, tautybės, religijos, rasės ar socialinės priklausomybės.
•  Net ir verčiamas, nieku gyvu nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų nukreiptos prieš žmoniškumą.

Jei nepažeisiu šios iškilmingai, laisvai ir garbingai duotos priesaikos, tebūnie man leista džiaugtis gyvenimu bei medicinos mokslo praktika.

Tepadeda man Dievas !

Priesaiką, patvirtintą žemiau pasirašiusių Lietuvos profesorių habilituotų daktarų parašais, atnaujino ir 1997 m. pateikė Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos Asociacija, Ž. Liauksmino 5, 2001 Vilnius, Lietuva.

Prof. habil. dr. Kazys Ambrozaitis
Prof. habil. dr. Egidijus Barkauskas
Prof. habil. dr. Aldona Bartusevičienė
Prof. habil. dr. Vytautas Basys
Prof. habil. dr. Juozas Blužas
Prof. habil. dr. Povilas Čibiras 
Prof. habil. dr. Gintautas Česnys
Prof. habil. dr. Jurgis Danys
Prof. habil. dr. Balys Dainys
Prof. habil. dr. Dalia Gaidamonienė
Prof. habil. dr. Juozas Galdikas
Prof. habil. dr. Vilius Grabauskas
Prof. habil. dr. Laima Griciūtė
Prof. habil. dr. Birutė Ignatavičiūtė
Prof. habil. dr. Juozas Ivaškevičius
Prof. habil. dr. Algirdas Juozulynas
Prof. habil. dr. Petras Kaltenis
Prof. habil. dr. Melonija Kiauleikienė
Prof. habil. dr. Leonas Klumbys
Prof. habil. dr. Marijonas Krikštopaitis
Prof. habil. dr. Vincas Lapinskas
Prof. habil. dr. Jonas Lelis
Prof. habil. dr. Leonas Mačiūnas
Prof. habil. dr. Algimantas Marcinkevičius
Prof. habil. dr. Zofija Markienė
Prof. habil. dr. Algis Mickis
Prof. habil. dr. Domicelė Mikalauskienė
Prof. habil. dr. Petras Norkūnas
Prof. habil. dr. Vytautas Obelenis
Prof. habil. dr. Povilas Plevokas
Prof. habil. dr. Elena Puodžiūnienė
Prof. habil. dr. Algimantas Raugalė
Prof. habil. dr. Benjaminas Siaurusaitis
Prof. habil. dr. Vytautas Sirvydis
Prof. habil. dr. Elena Stalioraitytė
Prof. habil. dr. Antanas Sučila
Prof. habil. dr. Pranas Šimulis
Prof. habil. dr. Dalia Tamulevičiūtė
Prof. habil. dr. Vytautas Triponis
Prof. habil. dr. Vytautas Usonis
Prof. habil. dr. Giedrius Uždavinys
Prof. habil. dr. Konstantinas Valuckas