Menu Close

Pacientų kreipimosi į ligoninę tvarka

Pacientų kreipimosi į ligoninę tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Vidaus tvarkos taisyklės:

1. Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, neatidėliotinas ir planines, nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Būtinosios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugos nuolat gyvenantiems Lietuvoje pacientams (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės) ligoninėje teikiamos neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, bei nepriklausomai nuo to, turi pacientas siuntimą joms ar ne. Būtinosios pagalbos mastą nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės, nepriskiriamiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, ligoninė teikia tik mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir būtinąją pagalbą, išskyrus būtinąją pagalbą, teikiamą užsieniečiams – Europos Sąjungos šalių narių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą: E kortelę, formą E111, E106, E121.

4. Planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai pacientas turi sveikatos priežiūros įstaigų siuntimą joms arba už jas sumoka, jei tokio siuntimo neturi.

5. Teisę į nemokamas planines sveikatos priežiūros paslaugas turi pacientai, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka mokamos sveikatos draudimo įmokos) ir pateikia šiuos dokumentus:

5.1. asmenys, kurie patys arba už kuriuos įstatymų nustatyta tvarka mokamos sveikatos draudimo įmokos asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, identifikavimo kortelę ar migracijos tarnybos pažymėjimą), socialinio draudimo pažymėjimą (ne nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, teisėtai dirbantys LR pažymą iš darbovietės);

5.2. valstybės lėšomis draudžiami asmenys:

5.2.1. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pensininko pažymėjimą;

5.2.2. darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, „pažymą bedarbiams, negaunantiems išmokos“;

5.2.3. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pensininko pažymėjimą;

5.2.4. moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 26 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir formą Nr. 113;

5.2.5. vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us);

5.2.6. asmenys iki 18 metų – asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

5.2.7. Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – asmens tapatybę liudijantį dokumentą (vaikai iki 16 m. gali pateikti gimimo liudijimą), studento ar moksleivio pažymėjimą;

5.2.8. valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pažymą iš darbo biržos;

5.2.9. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti invalidais – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, invalidumo pažymėjimą;

5.2.10. asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į SAM nustatytą sąrašą – asmens tapatybe liudijantį dokumentą, Gydytojų konsultacinės komisijos pažymą;

5.2.11.pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

5.2.12. asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

5.2.13. buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

5.2.14. valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir priklausymą bendrijai liudijantį dokumentą;

5.2.15. asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

5.2.16. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai – asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

5.2.17. papildomą ir laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai: asmenys iki 18 metų, asmenys, kuriems nustatyta liga ar organizmo būklė, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą, vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus, moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo, asmenys, kuriems sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius – buvimo Lietuvoje statusą patvirtinantį dokumentą ir atitinkamas pažymas.

6. Pacientų kreipimosi tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.