Menu Close

Alytaus ligoninės šilumos ūkyje – atsinaujinančios energijos šaltiniai

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­du dėl šios gy­dy­mo įstai­gos ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. Iš fon­do ad­mi­nist­ruo­ja­mos Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos li­go­ni­nės pro­jek­tui skir­ta 1 mln. 228 tūkst. eu­rų.

Siek­da­ma su­ma­žin­ti iš­lai­das šil­dy­mui ir elek­tros ener­gi­jos ga­my­bai, ap­lin­kos tar­šą, li­go­ni­nė įsi­rengs ge­o­ter­mi­nį šil­dy­mą, sau­lės ko­lek­to­rius ir sau­lės elek­tri­nę.

Pro­jek­tas bus įvyk­dy­tas per dve­jus me­tus

Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­das Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pro­jek­te dėl ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti iš­lai­do­mis pri­pa­ži­no be­veik 1 mln. 277 tūkst. eu­rų. Vi­sa pro­jek­to ver­tė – be­veik 1 mln. 293 tūkst. eu­rų.

Iš fon­do ad­mi­nist­ruo­ja­mos Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos jam bus skir­ta 1 mln. 228 tūkst. eu­rų. Ben­dra pa­ra­mos su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 96,17 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų. Li­ku­sią da­lį pi­ni­gų pro­jek­tui vyk­dy­ti teks skir­ti li­go­ni­nei.

O jis, va­do­vau­jan­tis li­go­ni­nės pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi su Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­du, tu­rės bū­ti įvyk­dy­tas per dve­jus me­tus – iki 2019-ųjų va­sa­ros pra­džios. Į šį lai­ko­tar­pį įskai­to­mas ir do­ku­men­tų pa­ren­gi­mo pro­jek­tui pe­ri­odas. Tai vy­ko nuo šios va­sa­ros pra­džios.

Jo vyk­dy­mo me­tu li­go­ni­nė­je bus įreng­tas ge­o­ter­mi­nis šil­dy­mas, ant jos pa­sta­tų – sau­lės ko­lek­to­riai ir sau­lės elek­tri­nė. Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, įgy­ven­din­tos prie­mo­nės leis su­ma­žin­ti įstai­gos iš­lai­das šil­dy­mui, karš­tam van­de­niui, elek­tros ener­gi­jai, taip pat tau­so­ti ap­lin­ką, į ją pa­teks ge­ro­kai ma­žiau an­glies diok­si­do. Ta­čiau ir įvyk­džius pro­jek­tą ne­pla­nuo­ja­ma vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens. Tai bus nau­do­ja­ma esant ener­gi­jos sty­giui iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių.

Da­bar kas­met li­go­ni­nė su­nau­do­ja dau­giau nei 4 tūkst. 500 me­ga­vat­va­lan­džių cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mi­nės ener­gi­jos. Tai li­go­ni­nei kai­nuo­ja per 340 tūkst. eu­rų. Įdie­gus at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius, iš­lai­dos šil­dy­mui tu­ri su­ma­žė­ti maždaug pu­siau.

Dėl li­go­ni­nės kas­met su­nau­do­ja­mos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mi­nės ener­gi­jos į ap­lin­ką ne­tie­sio­gi­niu bū­du iš­me­ta­ma apie 1 tūkst. to­nų an­glies diok­si­do. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą dėl šios gy­dy­mo įstai­gos ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius, iš­me­ta­mo an­glies diok­si­do kie­kiai tu­ri su­ma­žė­ti ne ma­žiau kaip pus­penk­to kar­to.

Sau­lės ko­lek­to­riai – su švei­ca­rų  pa­ra­ma

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bai­gė vyk­dy­ti Lie­tu­vos ir Švei­ca­ri­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mos pro­jek­tą, per ku­rį pa­ra­mos su­lau­kė Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­rius. Jo ver­tė per du eta­pus vir­ši­jo 400 tūkst. eu­rų. Vyk­dant šį pro­jek­tą li­go­ni­nė­je at­si­ra­do pir­mie­ji at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­niai – sau­lės ko­lek­to­riai su­mon­tuo­ti ant Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus, ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tų sto­gų, taip pat įreng­ta fo­to­vol­ti­nė elek­tri­nė, su­mon­tuo­ti ši­lu­mos siur­bliai. Iš da­bar­ti­nio pro­jek­to sau­lės ko­lek­to­riai bus ren­gia­mi ant ki­tų li­go­ni­nės pa­sta­tų sto­gų.

Li­go­ni­nės spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, maž­daug me­tus nau­do­ja­mi sau­lės ko­lek­to­riai ir fo­to­vol­ti­nė elek­tri­nė buvo viena iš priežasčių su­tau­pyti apie 10–15 proc. iš­lai­dų elek­tros ener­gi­jai ga­min­ti ir van­de­niui pa­šil­dy­ti. „Mes sten­gia­mės da­ly­vau­ti vi­suo­se skel­bia­muo­se pro­jek­tuo­se dėl li­go­ni­nės at­nau­ji­ni­mo ir mo­der­ni­za­vi­mo, ir kol kas mums tik­rai se­ka­si“, – pa­brė­žė li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas.