Menu Close

Ligoninės antikorupcijos politika

Gerbiami VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pacientai,   lankytojai ir darbuotojai

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga,  griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams, netoleruoja ir ateityje netoleruos korupcijos pasireiškimo faktų.

Primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio  paėmimas, tačiau ir jo davimas.

Prašome neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais ligoninėje, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją.

Pažymime, jog geriausia padėka medicinos darbuotojui – Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena bei ištartas šiltas padėkos žodis.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas

 

Ligoninė  netoleruoja bet kokių kyšininkavimo ar korupcijos apraiškų.

Korupcija – piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos. Tai – veiksmai arba neveikimas, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už pareigų atlikimą ar neatlikimą arba tokia nauda priimama, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai siūloma, žadama ar suteikiama turtinė ar kitokia asmeninė nauda asmeniui už jo pareigų atlikimą ar neatlikimą.

Kyšis – finansinės ar kitokios naudos siūlymas, davimas, leidimas duoti, prašymas, priėmimas arba gavimas, siekiant paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi. Kyšininkavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant, bet neapsiribojant – grynųjų pinigų perdavimu, vertingomis dovanomis, kelionių, pramogų apmokėjimu, karjeros galimybių suteikimu ir (ar) žadėjimu, vertingos informacijos nutekinimu ir kt.

Ligoninės  darbuotojams draudžiama tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai siūlyti, duoti, suteikti leidimą duoti, prašyti, priimti arba gauti kyšį, įskaitant ir per bet kuriuos trečiuosius asmenis.

Ši Politika taikoma visiems Ligoninės darbuotojams

Ligoninės darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo nepriimti jokių dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar gali būti traktuojamos kaip viršijančios įprastą elgseną ir leidžiančios daryti prielaidą, kad tokiu būdu siekiama įgyti darbuotojų palankumą, daryti įtaką darbuotojų priimamiems sprendimams.

Darbuotojai privalo vengti aplinkybių ir situacijų, kuomet jų privatūs interesai galėtų susikirsti su Ligoninės interesais. Ligoninė tikisi, kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas, visais atvejais priims tinkamus, racionalius sprendimus, nesiekiant asmeninės naudos.

Ligoninės  darbuotojai gali priimti arba teikti reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal ar tradicijas bei rodyti arba priimti siūlomą svetingumą įstaigoje nustatyta tvarka.

Visais atvejais darbuotojai, teikdami ar priimdami verslo dovanas bei kitokias jiems siūlomas naudas, turi vadovautis protingumo principu ir įvertinti, ar jomis nėra siekiama padaryti neteisėtą poveikį, ar tokios dovanos ar kitokia darbuotojams siūloma nauda neperžengia sąžiningiems santykiams būdingos praktikos.

Parama negali būti naudojama kaip užslėpta kyšio ir (ar) prekybos poveikiu priemonė.

Prekyba poveikiu suprantama, kaip neteisėti Ligoninės darbuotojo veiksmai, pasinaudojant savo pareigomis, suteiktais įgaliojamais, giminystės ryšiais ir (ar) pažintimis darbo aplinkoje, ar kita tikėtina įtaka, siekiant paveikti kitus darbuotojus, kitas įmones, įstaigas ar organizacijas, kad pastarieji teisėtai ar neteisėtai veiktų (arba atvirkščiai – neveiktų), vykdydami savo įgaliojimus.

Ligoninė  užtikrina, kad visi jos pirkimai vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant lėšas prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

Kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, Ligoninės darbuotojas nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti svarstant klausimus ir priimant sprendimus, susijusius su kilusiu interesų konfliktu.

Kiekvienas Ligoninės darbuotojas yra asmeniškai atsakingas už šios Politikos nuostatų laikymąsi.

Kasdienis AAP įtvirtinimas yra kiekvienos Grupės įmonės vadovo atsakomybės dalis. Kiekvienos įmonės vadovas atsako už tai, jog būtų įgyvendinti atitinkami veiksmai bei vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią ir išaiškinti kyšininkavimo ir korupcijos atvejus.

Darbuotojai yra skatinami išsakyti problemas. Darbuotojas, kuris įtaria šios politikos pažeidimus, turi apie juos informuoti direktorių. Visiems pranešantiems asmenims aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos, neatskleidimo bei susidorojimo netaikymo garantiją įstaigoje nustatyta tvarka.

Bet kokie veiksmai ar elgesys, kurie gali būti vertinami kaip korupcija ar kyšininkavimas, turi būti nedelsiant ištaisyti, ir už tokius veiksmus bus taikomos drausminės nuobaudos.