Menu Close

Biomedicinos studijos Alytaus kolegijoje

Alytaus kolegija, tarptautiniu lygiu akredituota aukštoji mokykla,  glaudžiai bendradarbiaudama su Pietų Lietuvos regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų vadovybe ir specialistais, atlikusi demografinius bei slaugos poreikio perspektyvoje tyrimus, parengė ir sėkmingai akreditavo Biomedicinos studijų krypties Bendrosios praktikos slaugos studijų programą. Rengiant šią programą vadovautasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/55/ES reikalavimais. Tai iš esmės leido  naujai pažvelgti į būsimo slaugos specialisto kompetencijų ugdymą  ilgametės Europos šalių sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų patirties  aspektu. Be to, minėtos direktyvos 15 straipsnis numato, kad valstybės narės visų pirma turėtų skatinti bendrosios praktikos slaugytojų tęstinį kvalifikacijos tobulinimą, kuris apimtų techninės, mokslinės, reguliavimo ir etinės kvalifikacijos tobulinimą ir skatintų specialistus dalyvauti su jų profesija susijusiame mokymesi visą gyvenimą. Pacientams keliant maksimalius sveikatos priežiūros ir informavimo apie sveiką gyvenseną reikalavimus bei siekiant užtikrinti aukšto lygio visuomenės sveikatą ir pacientų saugumą, ypač gydymo įstaigoms, svarbu turėti specialistus, kurie išmanytų ir galėtų konsultuoti šiais klausimais.

Slaugytojų profesija per pastaruosius tris dešimtmečius gerokai pakito: dėl bendruomenės pagrindu organizuojamos sveikatos priežiūros, sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat besivystančių technologijų slaugytojams tenka daugiau atsakomybės. Slaugytojų rengimui būtina numatyti patikimesnes ir labiau į rezultatus  nukreiptas užtikrinimo priemones, kad specialistas rengimo metu įgytų tam tikrų žinių ir įgūdžių ir gebėtų taikyti tam tikras kompetencijas  vykdant su šia profesija susijusią veiklą. Bendrosios praktikos slaugytojų rengimas turi užtikrinti, kad šie specialistai įgytų tokių žinių ir įgūdžių: išsamių mokslų, kuriais grindžiama bendroji slauga, žinių, įskaitant pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos; žinių apie profesijos pobūdį bei etiką ir bendruosius sveikatos priežiūros bei slaugos principus; pakankamą klinikinę patirtį, kuri turėtų būti įgyjama prižiūrint kvalifikuotam slaugos personalui ir vietose, kuriose kvalifikuoto personalo skaičius ir įranga atitinka paciento slaugos reikalavimus; gebėjimą dalyvauti praktiškai rengiant sveikatos priežiūros personalą ir darbo su tokiu personalu patirtį; darbo su kitų specialybių sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojais patirtį.

Šeimos slaugytojas gali padėti individams ir šeimoms kovoti su ligomis ir lėtiniais negalavimais, stengtis kartu įveikti stresines situacijas, praleisdamas didesnę savo darbo laiko dalį pacientų namuose ar su jų šeimomis.  Tokie slaugytojai suteikia naudingų patarimų gyvenimo būdo klausimais , informuoja pacientus apie rizikos faktorius, veikiančius sveikatą. Tiesioginiai jų ryšiai su pacientais padeda užkirsti kelią ligoms bei gydyti jas ankstyvose stadijose. Turėdami informacijos apie visuomeninius sveikatos ir socialinės pagalbos padalinius, tarnybas, jie gali įvertinti socialinių-ekonominių veiksnių įtaką šeimos sveikatai ir patarti kreiptis į atitinkamą tarnybą. Ankstyvas ligonio išrašymas į namus taip pat įmanomas dėl slaugytojo pagalbos, slaugant ligonį namie. Šie slaugytojai dažnai būna tarsi ryšininkai tarp šeimos ir šeimos gydytojo, galintys atlikti dalį funkcijų, kurioms pakanka ir slaugytojo kompetencijos.

Formuojant studijų programos rezultatus, konsultuotasi su visų lygių sveikatos priežiūros bei reabilitacijos įstaigų specialistais bei aukščiausiais Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnais. Pritarimo, palaikymo ir materialinės paramos sulaukėme ir iš Alytaus regiono plėtros bei miesto tarybų ir vadovų. Ilgai brandinta idėja tapo kūnu, parengtą ir nepriklausomų ekspertų vertintą studijų programą akreditavus Studijų kokybės vertinimo centrui. Ekspertų nuomone programa atitinka aukščiausius slaugos specialistų rengimo standartus. Todėl parengtiems pagal šią studijų programą slaugos specialistams atsivers ne tik Lietuvos, bet ir užsienio sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų durys.

Alytaus kolegijos direktorė docentė Danutė Remeikienė, aktyviai dalyvaujanti Alytaus regiono plėtros tarybos bei miesto tarybos veiklose ir žvelgianti į regiono demografinę perspektyvą realisto žvilgsniu, mato šios studijų programos ir rengiamų specialistų poreikio apogėjų. Ilgėjant gyvenimo trukmei, senėjant visuomenei bei vystantis naujoms technologijoms slaugytojo vaidmuo metai iš metų augs. Taigi, ši studijų programą palaipsniui turės būti tobulinama, praturtinama laikmečio pasiūlytomis technologijomis bei technika, adaptuojama ir pritaikoma įvairialypėje socialinio gyvenimo aplinkoje ir sąlygose.

Jau dabar, kalbėdami apie materialiuosius išteklius, reikalingus šiai studijų programai realizuoti,  galime drąsiai teigti, kad jie atitinka pačius aukščiausius reikalavimus. Nepriklausomų ekspertų vertinimu ikiklinikinei praktikai atlikti sutelkta technika informacinių technologijų medicinoje požiūriu nenusileidžia, o gal kai kuriais atžvilgiais ir lenkia geriausių medicinos universitetų techninę bazę. Dėl biomedicinos studijų srities programų realizavimo specifiškumo praktinis mokymas vyks socialinės partnerystės principu. Klinikinės praktikos pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis bus organizuojamos Alytaus apskrities S. Kudirkos, Druskininkų, Varėnos ir Lazdijų ligoninėse bei Alytaus poliklinikoje. Atvykusiems studijuoti iš kitų Lietuvos vietovių bus leidžiama praktikas atlikti sveikatos priežiūros įstaigose pagal jų gyvenamąją vietą. Studijų metu būsimieji slaugytojai pagal tarptautinių mainų programą gali išvykti studijuoti į kitų šalių aukštąsias mokyklas – gilinti profesinių ir  užsienio kalbos žinių, pasisemti kultūrinės patirties. Taip pat studentai turi galimybę atlikti praktiką įvairiose užsienio šalių sveikatos priežiūros įstaigose.

Teorijos kursą skaitys patyrę savo srities specialistai – mokslų daktarai bei slaugos specialistai, turintys ne žemesnį kaip magistro laipsnį. Šioje studijų programoje pedagoginį kūrybinį darbą dirbs 32 dėstytojai, kurie yra puikūs komunikacijos ir savo srities specialistai. Jie iki šiol vykdo užsakomąją, edukacinę, tyriminę veiklą, skaito paskaitas respublikos ir užsienio institucijose

Nežiūrint į tai, kad Bendrosios praktikos slaugos studijų programa realizuojama tik nuolatine (dienine) studijų forma, bus sudarytos sąlygos studijuoti ir dirbantiems asmenims. Lankstus paskaitų tvarkaraštis leis organizuoti paskaitas vakarais bei savaitgalio dienomis.  Studijos tęsis 3,5 metų.

Pagal daugiametę absolventų įsidarbinamumo patirtį, darbo vietą įgyja praktiškai visi baigusieji. Baigus studijas Alytaus kolegijoje galimybės įsidarbinti pagal specialybę dėl išskirtinės Alytaus regiono geografinės padėties yra didelės. Nemuno baseino, gydomojo mineralinio vandens, miškų suformuotas klimatas ir kraštovaizdis sukūrė čia išskirtines poilsio ir sveikatos susigrąžinimo sąlygas, todėl Pietų Lietuvos regione sutelkta nemažai šalies gyventojų rekreacijos ir reabilitacijos išteklių, puikiai išplėtota sveikatos apsaugos bei sveikatos turizmo infrastruktūra. Tai leidžia plėtoti poilsio ir sveikatos atstatymo bei stiprinimo veiklą, kuriai taip pat reikia nemažai aukštos kvalifikacijos specialistų.

Bendrosios praktikos slaugos studijoms užtikrinta teorinių žinių ir klinikinės praktikos integracija. Klinikinių dalykų studijos bus vykdomos mažomis grupėmis simuliacinėse ikiklinikinėse laboratorijose, naudojant muliažus, medicinines ir slaugos priemones, modernią diagnostikos įrangą. Visų medicininių procedūrų ir manipuliacijų įgūdžiai bus įtvirtinami ikiklinikinėse mokomosiose laboratorijose.

Iki naujųjų mokslo metų pradžios liko nepilni du mėnesiai. Todėl raginame kuo greičiau apsispręsti, renkantis tolimesnį savo gyvenimo kelią. Be minėtos studijų programos naujiems mokslo metams Alytaus kolegija jau vykdo priėmimą į šias studijų programas: Tarptautinis verslas, Transporto ir logistikos