Menu Close

ĮSAKYMAS DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2010-11-26 ĮSAKYMO NR. V-583 „DĖL PACIENTŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES
S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2010-11-26 ĮSAKYMO NR. V-583 „DĖL PACIENTŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. lapkričio 26 d. Nr. V-604
Alytus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, kuriuo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais ir Alytaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. DV-971 „Dėl Pacientų, besigydančių Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, lankymo uždraudimo“ ir siekiant, kad COVID-19 infekcija nepatektų į įstaigą:
1. P a k e i č i u pridedamą Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pacientų vidaus tvarkos taisyklių aprašo, patvirtinto VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-583 „Dėl Pacientų vidaus tvarkos taisyklių aprašo tvirtinimo“ 3 priedą „Stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų pacientų lankymo tvarkos aprašas“ ir išdėstau jį nauja redakcija.
2. N u r o d a u Informacinių technologijų skyriaus vedėjai šį įsakymą paskelbti Ligoninės tinklalapyje.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. V-509 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2010-11-26 įsakymo Nr. V-583 „Pacientų vidaus tvarkos taisyklių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 

 

Direktorius                                           Artūras Vasiliauskas,

Zita Sūnelaitienė
2020-11-26

 

Viešosios įstaigos Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninės pacientų vidaus tvarkos taisyklių aprašo
3 priedas
(VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus
2020-11-26 įsakymo Nr. V-604 redakcija)

STACIONARINIUOSE SKYRIUOSE TIRIAMŲ IR GYDOMŲ PACIENTŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

1. Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu pacientų lankymas draudžiamas, išskyrus atvejus nurodytus 1.1 ir 1.2 punktuose ir turint patvirtintos formos skyriaus vedėjo išduotą leidimą (Pacientų vidaus tvarkos taisyklių aprašo 1 priedas):
1.1. terminalinės sveikatos būklės pacientai;
1.2. pacientai iki 14 metų amžiaus.
2. Pacientus izoliacinėse palatose, COVID-19 skyriuose lankyti draudžiama visais atvejais.
3. Leidimų pacientų lankymui išdavimas ir lankymo sąlygos:
3.1. sprendimą dėl paciento lankymo priima ir leidimą išduoda skyriaus vedėjas, suderinęs leidimo išdavimo sąlygas telefonu. Dėl terminalinės būklės pacientų lankymo poilsio ir švenčių dienomis sprendžia ir leidimą išduoda budintis gydytojas, suderinęs leidimo išdavimo sąlygas telefonu;
3.2. pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas artimiausias šeimos narys (sutuoktinis, tėvai, vaikai, broliai, seserys) ar teisinis atstovas, lankymo laikas negali viršyti 15 min.;
3.3. skyriuje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas;
3.4. pacientai lankomi:
3.4.1. Akušerijos ir ginekologijos, Vaikų ligų, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose — 08.00–09.30 val.,
3.4.2. Ortopedijos ir traumatologijos, Chirurgijos, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose — 09.30–11.00 val.,
3.4.3. Vidaus ligų 1-ajame, Vidaus ligų 2-ajame, Neurologijos, Kardiologijos skyriuose — 11.00–12.30 val.;
3.4.4. Reanimacijos, intensyviosios terapijos skyriuje — 12.00-13.00 val. ir 17.00-18.00 val.;
3.5. skyriaus vedėjo pasirašytas leidimas, kuriame nurodyta data, konkretus lankymo laikas 15 min. laikotarpiui, paciento vardas, pavardė, skyrius, palata, lankančiojo asmens vardas, pavardė paliekamas ligoninės pagrindinio įėjimo patalpoje dirbančiam bendrosios praktikos slaugytojui;
3.6. lankytojas privalo atvykti į ligoninės pagrindinį įėjimą 15 min. iki paskirto lankymo laiko kur jam pamatuojama kūno temperatūra. Nesant karščiavimo (kūno temperatūra iki 37,3 Co ) darbuotojui, vykdančiam lankytojų registravimą, lankytojas turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens duomenis: savo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį (asmeninis, darbo, kitas), nuolatinės gyvenamosios vietos informaciją (gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį, miestą, kaimą, savivaldybę, šalį), kuriuos darbuotojas įrašo patvirtintos formos žurnale (Pacientų vidaus tvarkos taisyklių aprašo 2 priedas), bei privalo užpildyti „Patvirtinimą nesant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos“ ir pasirašyti žurnale patvirtindamas atvykimą; Jei t lygi ar viršija 37,3 Co, lankytojai neįleidžiami;.
3.7. lankytojas, įvykdęs 3.6 papunkčio reikalavimus, lydimas skyriaus atstovo, vyksta į numatytą skyrių ir pateikia užpildytą „Patvirtinimą nesant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos“ skyriaus personalui, kuris palydi jį pas pacientą;
2

3.8. lankymas negali trukti daugiau nei numatyta leidime;
3.9. pasibaigus lankymo laikui, lankytojas, lydimas skyriaus personalo, išeina iš ligoninės pro pagrindinį išėjimą;
3.10. budėti prie paciento neleidžiama;
3.11. pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems nėra taikomas saviizoliacijos režimas;
3.12. lankytojai privalo:
3.12.1. neiti į skyrių su gatvės rūbais (paltais, striukėmis ir pan.);
3.12.2. naudotis savo asmeninėmis apsaugos priemonėmis: dėvėti veido kaukę, vienkartines pirštines, skyriuje / palatoje naudotis rankų dezinfekcijos priemonėmis prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas;
3.12.3. vykdyti personalo reikalavimus / nurodymus dėl lankymo sąlygų laikymosi.

____________________________________