Menu Close

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo mokamų paslaugų teikimo srityje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos, Korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos  Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-07-10 įsakymu Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2 punktu, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Mokamų paslaugų teikimo srityje.

Taikyti šie metodai: galiojančių vidaus teisės aktų analizė, veiklos analizė, duomenų tikslinimas žodžiu. Analizuotas laikotarpis nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. liepos 31 d. Minėtu laikotarpiu mokamų paslaugų iš viso buvo suteikta už 147876,57 Eur.

                            

                             VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

Analizės ir vertinimo tikslas – identifikuoti išorinius ir vidinius veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijos pasireiškimui VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau-ligoninė) Mokamų paslaugų teikimo srityje. Nustačius silpnąsias mokamų paslaugų teikimo sritis, parengti priemonių planą joms minimizuoti ir/ar pašalinti.

Analizuotas objektas – Mokamų paslaugų teikimas.

„Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“ – šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes vertinamuoju laikotarpiu VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktų Mokamų paslaugų teikimo srityje nenustatyta.

„Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“. Šio kriterijaus Ligoninė neatitinka.

Vertinant pagal šį kriterijų, „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“ peržiūrėti vidaus teisės aktai, reguliuojantys įstaigos darbuotojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir atsakomybę teikiant mokamas paslaugas.

Ligoninės stacionarinių padalinių darbuotojų atsakomybė ir atskaitomybė yra pakankamai apibrėžtos. Ligoninės darbuotojams nėra suteikti įgaliojimai priimti vienasmenių administracinių sprendimų. Atlikta analizė parodė, kad atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė šioje srityje yra pakankamai išsamiai reglamentuoti.

„Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“. Šio kriterijaus Ligoninė neatitinka.

„Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, šiuo kriterijumi remtasi atliekant analizę, nes ligoninėje priimami kai kurie sprendimai, nereikalaujantys kitos institucijos patvirtinimo. Tinkamas kolegialumo, viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimas ligoninės veikloje, išsamus įstaigos darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia priimti skaidrius sprendimus ir išvengti pašalinio poveikio jų priėmimo procese.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje mokamų paslaugų teikimas vykdomas vadovaujantis VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2014 m. spalio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-479 Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros Nr. 30 „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas“ naujo leidimo tvirtinimo ir vėlesniais jo pakeitimais.

Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų ir valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų  sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra taip pat mokamos. Užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės, nenuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams įstaiga teikia būtinąją medicinos pagalbą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Suteiktos paslaugos, neatitinkančios šių reikalavimų, yra mokamos.

Už mokamas paslaugas, suteiktas įstaigoje, moka patys pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras įstaiga teikia užtikrinusi, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai. Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu už įstaigoje suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, moka šiais atvejais:

 1. pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka;
 2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
 3. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o įstaiga turi galimybes suteikti daugiau ambulatorinių ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK). Šiuo atveju mokamos paslaugos teikiamos tik tada, kai:

3.1. įstaiga turi iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo planą-grafiką, kuriame nurodytas iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų skaičius, ir kuris skelbiamas viešai;

3.2. įstaiga užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;

3.3. pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą;

 1. pacientas nori gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka, o įstaiga turi galimybes suteikti daugiau šių paslaugų, nei numatyta sutartyje su TLK. Šiuo atveju mokamos paslaugos teikiamos tik tada, kai:

4.1. įstaiga turi stacionarizavimo dėl nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų dienos planą, kuris paskelbtas viešai;

4.2. visi į nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai yra stacionarizuoti nustatytu laiku;

4.3. pacientas pageidauja gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe gauti jas nemokamai eilės tvarka, nurodant konkrečią jo stacionarizavimo datą;

 1. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras, implantuojamus medicinos prietaisus (intraokulinius lęšiukus ir pan.). Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų, implantuojamų medicinos prietaisų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų, implantuojamų medicinos prietaisų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų nepriskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).

Ligoninėje teikiamos mokamos sveikatos priežiūros paslaugos turi atitikti įstaigos licenciją. Informacija pacientams apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas, jų teikimo sąlygas, kainas, apmokėjimo už jas tvarką, turi būti prieinama, patalpinta gerai matomoje vietoje visuose padaliniuose. Esant didesnės apimties informacijai, turi būti pateikta nuoroda, kur kreiptis dėl detalios informacijos. Už šios informacijos savalaikišką patalpinimą, atnaujinimą atsakingas padalinio vadovas.

Jeigu besikreipiančiam dėl mokamos bet kurios rūšies paslaugos rašytinė informacija, susijusi su paslaugos apmokėjimo ypatumais, nepakankama arba nesuprantama, paslaugai registruojantis personalas bei skyriaus, kuriame paslauga teikiama, vedėjas (vadovas) ir slaugos administratorius turi suprantamai patikslinti šią informaciją.

Už paslaugas mokama Konsultacijų poliklinikos kasoje. Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus registratūroje atsiskaitoma už paslaugas suteiktas Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje. Konsultacijų poliklinikos bei ligoninės kasų nedarbo metu už mokamas visų rūšių paslaugas, atliktas įstaigos padaliniuose, atsiskaitoma Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus registratūroje.  Teikiant mokamas paslaugas visuose įstaigos padaliniuose  (išskyrus Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių) kasoje pildomas „Apmokėjimo už atliktas mokamas paslaugas apskaitos lapas“ (8 priedas).

Prieš teikiant paslaugas, už kurias reikės mokėti, pacientas (jo atstovas):

 1. pasirašytinai informuojamas apie teisę ir galimybę konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai paslaugos įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą;
 2. mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose privalo patvirtinti parašu.

Prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, implantuojamus medicinos prietaisus (intraokulinius lęšiukus ir pan.), medžiagas ar procedūras, jis (jo atstovas) pasirašytinai supažindinamas su nemokamų paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, implantuojamų medicinos prietaisų (intraokulinių lęšiukų ir pan.), medžiagų, procedūrų ir  brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, implantuojamų medicinos prietaisų (intraokulinių lęšiukų ir pan.), medžiagų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.) ir užtikrinama, kad pacientas (jo atstovas) savo pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų raštu. Prie šių paslaugų nepriskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).

Medicinos dokumentuose privalomai klijuojami įstaigoje tvirtinti dokumentai, patvirtinantys:

 1. paciento informuotumą dėl teisės ir galimybės gauti paslaugą nemokamai bei sutikimą ar prašymą dėl mokamų paslaugų teikimo,
 2. suteiktos mokamos paslaugos(-ų) pavadinimą bei jos(-ų) teikimo pagrindą,
 3. apmokėjimą patvirtinančio dokumento numerį ir datą.

Mokėjimo už paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) nurodoma paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (amb. kortelės, lig. istorijos ir pan.) numeris. Nesant galimybės šią informaciją nurodyti mokėjimo dokumentuose, ji privalomai nurodoma sąskaitoje, pateikiamoje pacientui. Informacija apie suteiktas mokamas paslaugas yra apskaitoma įvedant duomenis į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą. Visi iškilę ginčai dėl mokamų paslaugų teikimo sprendžiami su direktoriaus pavaduotoju pagal padalinių pavaldumą.

Atskirais atvejais, esant nenumatytoms aplinkybėms ar kai tvirtintų formų nepakanka mokamos paslaugos įforminimui, visi su mokamomis paslaugomis susiję įrašai gali būti atlikti medicinos dokumentuose laisva forma ir privalo atitikti mokamų paslaugų teikimo reikalavimus nurodytus Sveikatos apsaugos ministro įsakyme bei turi būti patvirtinti  medicinos  personalo  antspaudu ir  parašu,  taip  pat  paciento (jo atstovo) parašu, vardu,

Užsienio šalies pacientui (jo atstovui) pageidaujant, paciento rašytinės informacijos dokumentai „Sutikimas“, „Prašymas“ ir „Sutikimas“ gali būti pateikti su vertimu į anglų kalbą.

Įvertinus ligoninės Mokamų paslaugų teikimo tvarką pagal kriterijų „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“ darytina išvada, ligoninėje griežtai laikomasi Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, kitų įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę reguliuojančių teisės aktų, įstaigos vidaus teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą ir valdymą, apsaugą ir kontrolę.

Ligoninėje vadovaujamasi:

 1. Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-240 Dėl atmintinės darbuotojams, kokia informacija saugoma, neviešinama, kada būtinas darbuotojo sutikimas, kam gali būti teikiama informacija apie darbuotojus tvirtinimo.
 2. Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-238 Dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašo tvirtinimo.
 3. Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-239 Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

Vertinamuoju laikotarpiu atlikus informacijos teikimo apie pacientus patikras (inventorizacijas), trūkumų nenustatyta.

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“ – šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Ligoninėje neatliko.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje analizuotu laikotarpiu Mokamų paslaugų srityje (nuo 2020-01-01 iki 2020-07-31) vertintina kaip neegzistuojanti. Nenustatyta sričių, kuriose egzistavo korupcijos pasireiškimo tikimybė.

 

 

Direktorius                                                                                                             Artūras Vasiliauskas

 

 

 

 

 

 

 

Tautvydas Džiautas (8-315) 57984