Menu Close

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

SVARIA  LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PARAMOS DĖKA LIGONINĖ JAU PASIVIJO PASLAUGŲ KOKYBE GERIAUSIAS EUROPOS AKUŠERIJOS LIGONINES

lsbp logo cmyk

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė pati gamins dalį jai reikalingos elektros ir šilumos energijos. Ant įstaigos stogo jau įrengti fotovoltiniai kolektoriai, šalia jų  – saulės kolektoriai,  o Akušerijos ginekologijos skyriuje  įdiegtos energiją taupančios priemonės
Ligonine-stogas
Tokiais darbais Finišavo svarbus Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje nuo 2013 metų įgyvendinamas projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.
Iš viso Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programoje dalyvavo 24 mūsų šalies ligoninės, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.
Sklandžiai ir laiku projekte numatytus darbus pagal rangos darbų sutartį Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje vykdė konkursą laimėjusios verslo įmonės „Altitudė“, „Expertdoor“, „Terma“, „Dalis erdvės“, „Ekodora“.Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamas projektas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje buvo įgyvendinamas dviem etapais.
Pirmojo etapo metu Akušerijos ginekologijos skyriuje įdiegtos energiją taupančios priemonės: modernizuotos vidaus elektros tiekimo sistemos, įskaitant LED apšvietimą, bei modernizuotos patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemos, pakeistos lauko durys bei pirmo aukšto vitrininiai langai. Pirmojo etapo projekto vertė – 195 317,71 eurai.
Antrojo etapo metu įrengta saulės kolektorių šiluminė jėgainė, 30 kilovatų galios šilumos siurblių sistema bei fotovoltinė elektros jėgainė. Šie įrengimai bei technologijos tausos gamtą ir ligoninės išlaidas elektros energijai bei vandens pašildymui. Antrojo etapo projekto vertė – 229 019,29 eurų.
Energiją tausojančio projekto įgyvendinimui vadovavusios Teisės ir viešųjų pirkimų grupės vadovės-teisininkės Bernadetos Navalinskienės teigimu, fotovoltinė ir saulės energiją elektra paverčianti jėgainė per metus galės pagaminti apie 180 megavatvalandžių šiluminės energijos, novatoriški įrengimai bei šiuolaikiškos aplinkai draugiškos technologijos leis taupyti ligoninės išlaidas elektros energijai bei karšto vandens ruošimui.
Projektas pasitarnauja siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Gauto finansavimo dėka neabejotinai pagerės Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje gydomoms moterims teikiamas sveikatos priežiūros paslaugos, jų kokybė, patobulinta ligoninės infrastruktūra suteikia patikimumo ir saugumo jausmą.
Apie ką tik sėkmingai pasibaigusį projektą savo mintimis džiaugsmingai dalijasi Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas :
– Galvojam, kad svaria Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos dėka jau pasivijom paslaugų kokybe geriausias Europos akušerijos ligonines. Puikios modernios vėdinimo sistemos bei kokybiško apšvietimo privalumus jau jaučia ir skyriaus pacientai, ir darbuotojai. Tokio energiją tausojančio projekto įgyvendinimas ligoninėje tai rimto sisteminio darbo startas. Be visų privalumų dar ir gamta motulė tikrai padėkos už mūsų draugišką nusiteikimą aplinkai jei anglies monoksido išmetimas į aplinką per metus sumažės daugiau kaip 14 tonų.

Pa­sak Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Dai­vos Tiš­ku­vie­nės, per­mai­nos jau­čia­mos bei ma­to­mos vi­suo­se tri­juo­se aukš­tuo­se, kur vyk­do­ma sky­riaus veik­la. Nau­jas ap­švie­ti­mas gim­dyk­lo­se, pa­la­to­se, pro­ce­dū­ri­niuo­se ka­bi­ne­tuo­se, slau­gy­to­jų ir aku­še­rių po­stuo­se, ki­to­se pa­tal­po­se.

Tiskuviene

Jos pa­ste­bė­ji­mu, per­so­na­las tei­gia­mai įver­ti­no jau aki­vaiz­džias per­mai­nas. Dar­bo są­ly­gos, ypač gim­dyk­lo­se, ap­švie­tus LED švies­tu­vais, tei­kia pa­to­gu­mą ir ko­ky­bę. Sky­riaus ben­druo­me­nė džiaugiasi vė­di­ni­mo sis­te­mos mo­der­ni­za­vi­mo dar­bų pa­bai­ga, nes Iki šiol vė­di­ni­mo sis­te­mos vei­ki­mas šia­me sky­riu­je bu­vo la­bai kom­pli­kuo­tas. Dabar ma­mos ir jų vai­ke­liai jau­sis sau­giai ir kom­for­ta­bi­liai.

Alytaus ligoninė yra Kauno klinikų partnerė, kartu su dar 27 ligoninėmis įgyvendinanti dar vieną  Šveicarijos konfederacijos ir mūsų šalies bendros programos lėšomis finansuojamą projektą „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”. Šio projekto lėšomis  atnaujinta beveik visa svarbiausia ir brangiausia skyriaus medicinos įranga. Ligoninę jau pasiekė moderni, brangi įranga bei labai svarbūs kokybiški personalo mokymai.

Visą kelių etapų Švei­ca­ri­jos pa­ra­mą Aly­taus apskrities S. Kudirkos li­go­ni­nė­je bei Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riu­je, įdieg­tas ener­gi­ją tau­pan­čias prie­mo­nes sky­riaus vedėjas- gydytojas ginekologas Eu­ge­ni­jus Tiš­kus įver­ti­no neabejotinai tei­gia­mai : „ Žengėme naują kokybės žingsnį į priekį“.

etiskus

Jo pa­ste­bė­ji­mu, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis nupirktos 60 vienetų puikiausios įrangos už beveik 400 tūkstančių eurų nauda yra milžiniška mūsų ligoninei. Tačiau modernios įrangos nauda ne vien pinigais pasveriama. Pirmosios mažylio dienos šiame pasaulyje yra ypatingos: jis patenka į visiškai naują aplinką, jį supa nauji žmonės, kvapai, garsai. Labai puiku, jog ir mama ir jos vaikas dabar gali jaustis saugūs mūsų skyriuje, kur šiuo metu dvelkia kokybe nuo pat  priėmimo ir laukiamojo iki  patogių , modernia įranga aprūpintų palatų.

kudikis

Įgyvendinus projektą  bus sėkmingai  pasiekti ir svarbiausi jo tikslai: pagerėjęs sunaudojamos energijos efektyvumas bei pagerėjęs mikroklimatas ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.

Šiuolaikiška ir jauki aplinka Akušerijos  ginekologijos skyriuje – tai kaip vizitinė ligoninės kortelė jaunai šeimai. Norime ir laukiame kuo daugiau naujagimių, laimingų šeimų. Žadame jiems saugumą ir kokybę šveicarų paramos dėka.

pilvukas2

2016 11 30

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje – modernūs įrengimai bei šiuolaikiškos , aplinkai draugiškos technologijos

DCIM100MEDIADJI_0067.JPG

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė visai netrukus pati gamins dalį jai reikalingos elektros ir šilumos energijos. Ant įstaigos stogo jau įrengti fotovoltiniai kolektoriai, šalia jų baigiami įrengti ir saulės kolektoriai, o kitoje vietoje sumontuota patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema.

Visa tai padaryta įgyvendinant projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“. Jau baigiamas įgyvendinti paskutinis šio svarbaus projekto etapas.

Pasak Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus Artūro Vasiliausko, įgyvendinus projektą, novatoriški įrengimai bei šiuolaikiškos aplinkai draugiškos technologijos leis taupyti ligoninės išlaidas elektros energijai  bei karšto vandens ruošimui.

„Svarbiausia, kad sumažės aplinkos tarša, daugiau jaukumo ir šviesos bus pacientėms ir pagerės darbo sąlygos medikams“, – teigiamus įgyvendinamo projekto rezultatus vardijo ligoninės vadovas.

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamas projektas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje buvo įgyvendinamas dviem etapais.

Pirmojo etapo metu Akušerijos ginekologijos skyriuje įdiegtos energiją taupančios priemonės: modernizuotos vidaus elektros tiekimo sistemos, įskaitant LED apšvietimą, bei modernizuotos patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemos, pakeistos lauko durys bei pirmo aukšto vitrininiai langai. Pirmojo etapo projekto vertė – 195 317,71 eurai.

Antrojo etapo metu įrengta saulės kolektorių šiluminė jėgainė, 30 kilovatų galios šilumos siurblių sistema bei fotovoltinė elektros jėgainė. Šie įrengimai bei technologijos tausos gamtą ir ligoninės išlaidas elektros energijai bei vandens pašildymui. Antrojo etapo projekto vertė – 229 019,29 eurų.

Energiją tausojančio projekto įgyvendinimui vadovavusios Teisės ir viešųjų pirkimų grupės vadovės-teisininkės Bernadetos Navalinskienės teigimu, fotovoltinė ir saulės energiją elektra paverčianti jėgainė per metus galės pagaminti apie 180 megavatvalandžių šiluminės energijos.

IMG_0021b

„Nors Akušerijos ir ginekologijos skyrius pilnai elektros ir šilumos energija iš atsinaujinančių šaltinių ir neapsirūpins, tačiau anglies monoksido išmetimas į aplinką per metus sumažės daugiau kaip 14 tonų“, – sakė B. Navalinskienė.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti svarbiausi jo tikslai: pagerės sunaudojamos energijos efektyvumas bei pagerės mikroklimatas ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.

„Tai labai svarbu ir šiandienai, ir galvojant apie perspektyvą. Juolab, kad Alytaus ligoninė yra Kauno klinikų partnerė, kartu su dar 27 ligoninėmis įgyvendinanti dar vieną  Šveicarijos konfederacijos ir mūsų šalies bendros programos lėšomis finansuojamą projektą „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”.

Šio projekto lėšomis bus atnaujinta beveik visa svarbiausia ir brangiausia skyriaus medicinos įranga: gimdymo lovos, šildomi naujagimių gaivinimo staleliai, ultragarso aparatai, kardiotokografai su belaidžiais davikliais“, – sakė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius A. Vasiliauskas.

O šiuo metu jau baigiamo įgyvendinti projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ darbus pagal rangos darbų sutartį vykdo konkursą laimėjusios verslo įmonės  „Altitudė“, „Expertdoor“, „Terma“,  „Dalis erdvės“, „Ekodora“.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2013 metų pabaigoje, įgyvendinimo trukmė – iki 2016 metų lapkričio 30 dienos.

2016 11 27

lietuvos ir sveicarijos

2016 m. kovas 16 d.

 

Tęsiasi prasminga Šveicarijos Konfederacijos parama Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriui – įgyvendinamas II svarbaus projekto etapas

leliukas

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės  Akušerijos ir ginekologijos skyriuje nuo 2015 metų  įgyvendinamas projektas  „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.

Iš viso Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programoje dalyvauja 24 mūsų šalies ligoninės, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės  Akušerijos ir ginekologijos skyriaus modernizuotą vidaus elektros tiekimo sistemą,  renovuotą šildymo sistemą bei modernizuotą patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemą giria skyriaus vedėjas Eugenijus Tiškus ir visa medikų bendruomenė. Dabar čia gydomoms nėščiosioms, gimdyvėms bei naujagimiams yra sudarytos dar patogesnės ir jaukesnės sąlygos.

etiskusAlytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės  Akušerijos ir ginekologijos vedėjas Eugenijus Tiškus

Vyksta naujas projekto etapas.

Šiuo metu mūsų ligoninėje vykdomas jau II projekto etapas, kurio metu diegiamos naujos energiją taupančios priemonės. Keičiami naujais ir kokybiškesniais vitrininiai 1- ojo aukšto langai bei lauko durys. Ant skyriaus stogo konstrukcijų iki vasaros pabaigos suplanuota įrengti saulės kolektorių šiliminę bei  fotoelektrinę jėgaines, 30 kW galios šilumos siurblio sistemą. Šie novatoriški įrengimai bei šiuolaikiškos technologijos tausos gamtą ir mažins aplinkos taršą, leis ženkliai taupyti ligoninės išlaidas elektros energijai  bei karšto vandens ruošimui. Įgyvendinus projektinį scenarijų, ligoninėje bus pagaminta apie 176,03 MWh šiliminės energijos, kuri sudaro 57,7 procentus metinio energijos poreikio. O gegužės – rugsėjo mėnesiais reikimas šilumos kiekis bus pagarmamas pačioje ligoninėje. Tikimas, kad metinė  aplinkos tarša sumažės 14,24 tonomis. Antrojo etapo projekto vertė: 229 019,29 eurų.

Alytiškiai pagal projekto įgyvendinimo sutartį jau sulaukė antrosios paramos dalies. Projekto darbus pagal rangos darbų sutartį vykdo konkursą laimėjusios verslo įmonės  UAB Altitudė,  UAB Dalis Erdvės ir UAB Ekodora.

 

Numatytos veiklos vyksta sklandžiai.

Numatyti darbai vyksta sklandžiai ir bus įvykdyti laiku – žada projekto vadovė Bernadeta Navalinskienė. Ji neabejoja, kad projektui pasibaigus ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriaus atitiks standartus ir nenusileis geriausioms Lietuvos bei Europos gydymo įstaigoms, teikiančioms paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms, naujagimiams. Mamos ir jų vaikeliai  jausis saugiai ir komfortabiliai Alytaus ligoninėje. Už tai dėkojame Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programai.

 

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės informacija.

 

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa padės sukurti saugesnę ir jaukesnę aplinką nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, o taip pat bus teikiamos kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

mother-holding-baby 17-a Lietuvos Respublikos gydymo įstaigų, teikiančių paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams 2012 m. birželio mėn. pasirašė projektų įgyvendinimo sutartis ir šiose įstaigose buvo pradėta  įgyvendinti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa sveikatos apsaugos srityje.
2013 m. gale prie Programos prisijungė dar 5 projektų vykdytojai, tarp kurių ir VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė.
Norime pasidžiaugti, kad mūsų įstaiga, dalyvavusi „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ programoje, 2013 m. gruodžio 30 d. pasirašė projekto  „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“įgyvendinimo sutartį su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra bei prisijungė prie kitų projektų vykdytojų.
Bendrieji projekto  tikslai:
•  pagerinti sunaudojamos energijos efektyvumą ligoninės skyriuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams;
•    pagerinti mikroklimatą ligoninės skyriuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.
Skirta paramos suma sudaro 674.393.00 Lt. Įgyvendinant programą, per 2014 – 2015 metus ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje bus įdiegtos energiją taupančios priemonės:
•   modernizuotos vidaus elektros tiekimo sistemos, įrengiant LED apšvietimą,
•   renovuotos bei modernizuotos patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemos.

Pagal rangos darbų sutartį, šiuos numatytus modernizavimo darbus ligoninėje jau vykdo UAB Dusmenėliai. Planuojama darbus užbaigti iki 2015 metų birželio 16 dienos. Palaipsniui Akušerijos ginekologijos skyriuje įrengiamas naujas apšveitimas. Juo jau džiaugiasi darbuotojai ir pacientai.

sv2
sv1

Patalpos

Plakatas
Plakatas

Vyksta ir patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemos modernizavimo darbai. Artėjant vasarai ir šiltiems orams puikios modernios vėdinimo sistemos privalumus pajus skyriaus pacientai ir  lankytojai. Mamos ir jų veikeliai jausis saugiai ir komfortabiliai.

Projektas pasitarnaus siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Gauto finansavimo dėka bus siekiama pagerinti Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje gydomoms nėščiosioms ir gimdyvėms teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, patobulinti ligoninės infrastruktūrą. Pacientai  taps saugesni, gaus  profesionalesnes  ir kokybiškesnes paslaugas.
Labai svarbu, kad įgyvendinus projektą bus ne tik gautas ekonominis efektas taupant energiją, bet ženkliai pagerės ligoninės personalo darbo sąlygos, kokybiškesnes paslaugas gaus ir nėščiosios, gimdyvės bei naujagimiai.

LL Pagal kitą programą „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimo Lietuvoje“, kurios projekto vykdytojas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno Klinikos, Alytaus ligoninei yra perkama būtinoji medicinos įranga nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams. Šiame projekte dalyvauja didžiųjų Lietuvos miestų ligoninės ir jų filialai, taip pat Kėdainių, Marijampolės, Mažeikių, Pasvalio, Telšių, Tauragės, Trakų, Utenos, Visagino ir Ukmergės ir  Alytaus ligoninės. Visas projekte numatytas veiklas planuojama įgyvendinti iki 2016 metų rugpjūčio pabaigos.
Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus kriterijus Kauno klinikos pasirinktos projekto vykdytojomis ir yra atsakingos už Šveicarijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamo projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ įgyvendinimo sutartį. Nacionalinės koordinavimo institucijos funkcijas vykdo Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektui įgyvendinti skirta 77,9 mln. litų.
Šiame projekte galėjo dalyvauti tik tos gydymo įstaigose kuriose per metus gimsta ne mažiau kaip 300 naujagimių. Dar gerokai prieš pasirašant bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos ir Šveicarijos ligoninės buvo apklaustos, kokios įrangos pageidautų, ką įstaigos jau turi ir ko joms trūksta. Pagal poreikius ir lėšų kiekį buvo suformuotas pirkimų paketas, paskelbti konkursai įrangos įsigijimui.
Pagal minėtąją programą mūsų ligoninę jau pasiekė modernus kardiotakografas, padėsiantis stebėti vaisiaus būklę, specialus otoakustinis prietaisas naujagimių klausos patikrai, šiuolaikiškas portatyvus ultragarso aparatas, šildomi staleliai naujagimių reanimacijai. Savo pacientų jau  laukia modernūs gyvybinių funkcijų monitoriai, laringoskopas, fototerapijos prietaisas, mikroskopas ir kita brangi įranga.

sv8
sv7
sv6
sv4
sv5
sv3

Įranga

Be naujos įrangos įdiegimo planuojamas mokymų ciklas visam Akušerijos ginekologijos skyriaus medicinos personalui. Tai brangus, naudingas ilgalaikis projektas. Jis yra dalis viso komplekso nuosekliai įgyvendinamų priemonių, kurios leidžia pateisinti ir įtvirtinti regioninį  Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės statusą. Šveicarų parama ypač svarbi, nes leis kiekvienai mamai ir naujagimiui suteikti kokybiškesnes ir modernesnes paslaugas. Savo lėšomis viso to nebūtume galėję įsigyti, todėl labai džiaugiamės ir  esame dėkingi Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programai už tokia paramą.