Menu Close

Vaikų ligų gydymas

Skyriaus personalo tikslas – teikti savalaikes ir profesionalias skubios bei planinės medicinos paslaugas visiems besikreipiantiems vaikų amžiaus pacientams.

Vaikų ligų skyriuje tiriami ir gydomi visų amžiaus grupių (0 – 18 metų amžiaus) vaikai, sergantys įvairiomis virškinimo, kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių, šlapimo organų, nervų sistemos, jungiamojo audinio, medžiagų apykaitos, infekcinėmis bei kitomis ligomis.

Pacientus gydo penki vaikų ligų gydytojai, konsultuoja gydytojai specialistai: vaikų neurologas, vaikų kardiologas, vaikų pulmonologas, vaikų infektologas, vaikų endokrinologas, vaikų chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, ginekologas, otorinolaringologas, okulistas, radiologas.

Mažiesiems pacientams Vaikų ligų skyriuje slaugos paslaugas visą parą teikia 15 rūpestingų, patyrusių, atjaučiančių „sesučių“ – bendrosios praktikos slaugytojų.

Vaikų ligų skyriaus vaikų ligų gydytojai visą parą teikia konsultacijas bei skubią pagalbą ir į Vaikų priėmimo poskyrį atvykstantiems pacientams. Papildomo saugumo suteikia ligoninėje esantis vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos poskyris, kur, esant poreikiui, pacientai stacionarizuojami bet kuriuo paros metu.

Besigydantiems vaikų ligų skyriuje ar konsultuojamiems pacientams atliekami įprasti paprastesni ir sudėtingi laboratoriniai (pvz.: bendraklinikiniai, biocheminiai, hormoniniai, imunologiniai), mikrobiologiniai, klinikinės fiziologijos, endoskopiniai, echoskopiniai, kompiuterinės tomografijos, magnetinio branduolinio rezonanso tomografijos tyrimai.

Skyriaus vedėja – Vaiva Savickienė, vaikų ligų gydytoja;
Dalia Adomauskienė, vaikų ligų gydytoja,
Danutė Kuzmickienė, vaikų ligų gydytoja, vaikų infektologė;
Danutė Stankevičienė, vaikų ligų gydytoja;
Irma Vičienė, vaikų ligų gydytoja, vaikų endokrinologė.

Slaugos administratorė – Alė Židžiūnaitė.

Ūkio reikalų tvarkytoja Birutė Klimavičienė.

Kontaktai:
Skyriaus vedėjas – 8 (315) 56404
Gydytojų kabinetas – 8 (315) 56344
Slaugos administratorius – 8 (315) 56341
Slaugytojų postas – 8 (315) 56345

Vai­kų li­gų sky­riaus at­nau­ji­ni­mui panaudota dau­giau kaip mi­li­jo­nas eu­rų

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je sausio mėnesio paskutinėmis dienomis per­kirp­ta sim­bo­linė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24 lo­vos ma­žie­siems pa­cien­tams, šiuo me­tu 21 iš jų jau už­im­ta. At­nau­jin­tas sky­rius vei­kia sa­vai­tę. „Gal ki­ti sa­ky­tų, jog nau­ją li­go­ni­nę rei­kia sta­ty­ti, bet mes la­bai džiau­gia­mės, kad met­ras po met­ro gra­ži­na­mės, tai – di­de­lis džiaugs­mas pa­cien­tams ir per­so­na­lui“, – įkur­tu­vių pro­ga kal­bė­jo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.

Il­gai lauk­ta re­no­va­ci­ja

Vai­kų li­gų sky­rius šiuo me­tu įsi­kū­ręs 1969-ai­siais pa­sta­ty­tame at­ski­rame tri­jų aukš­tų S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­sta­te, ku­ria­me į pa­sau­lį at­ei­da­vo pus­an­tro tūks­tan­čio ma­žų­jų aly­tiš­kių per me­tus.

Vai­kų li­gų sky­rius iš pa­grin­dų re­no­vuo­tas ne­bu­vo nie­kuo­met, tad pa­si­kei­ti­mai tik­rai lauk­ti ir rei­ka­lin­gi.    Į at­ski­rą pa­sta­tą Vai­kų li­gų sky­rius per­kel­tas po to, kai 2008 me­tais iš jo iš­kel­tas    Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos kor­pu­sas.

„Ži­no­ma, no­rė­tų­si, kad sky­rius bū­tų tuš­čias, bet vai­kai ser­ga. La­bai svar­bu, kad gy­dy­mo pa­slau­gos yra pri­ei­na­mos, ko­ky­biš­kos, kad at­nau­jin­to­je ap­lin­ko­je jau­kiau jau­čia­si ir vai­kai, ir juos slau­gan­tys tė­ve­liai“, – kal­bė­jo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­ste­bė­jęs, kad bet ko­kiu at­ve­ju vi­sa­da ma­lo­niau yra kaž­ką ati­da­ry­ti nei už­da­ry­ti, nors gy­ve­ni­me pa­si­tai­ko vis­ko.

Apie pa­tir­tis Vai­kų li­gų sky­riu­je iki at­nau­ji­ni­mo at­vi­ra­vo Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ja­me gu­lė­jęs su duk­ra. Sky­rius pa­si­kei­tė ne­ta­pa­žįs­ta­mai, jo re­konst­ruk­ci­jai skir­ta 1 mln. 81 tūkst. eu­rų iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do, 900 tūkst. eu­rų – 1300 kv. m plo­to pa­tal­pų re­konst­ruk­ci­jai,         li­ku­sie­ji – įran­gai įsi­gy­ti.

Sim­bo­li­nį įkur­tu­vių rak­tą li­go­ni­nės di­rek­to­riui Ar­tū­rui Va­si­liaus­kui ir Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­jai Vai­vai Sa­vic­kie­nei per­da­vė re­konst­ruk­ci­ją at­li­ku­sios įmo­nės „VA Sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Al­ma­nai­tis. Pa­tal­pas pa­šven­ti­no de­ka­nas Arū­nas Už­upis.

Įreng­tas at­ski­ras bok­sas ser­gan­tiems in­fek­ci­nė­mis li­go­mis

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je po re­konst­ruk­ci­jos įreng­tas spe­cia­lus izo­liuo­tas bok­sas, ku­ria­me ga­li bū­ti gy­do­mi in­fek­ci­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys vai­kai. Tai – vi­siš­ka nau­jo­vė šio­je gy­dy­mo įstai­go­je, iki šiol vė­ja­rau­pių ar ki­tų in­fek­ci­nių li­gų kom­pli­ka­ci­jas pa­ti­rian­tys ma­žie­ji         pa­cien­tai bu­vo ve­ža­mi gy­dy­ti į Kau­ną. Izo­lia­vi­mo pa­la­to­je įreng­tas ne­igia­mas slė­gis, į iš­orę          pa­vo­jin­gų li­gų su­kė­lė­jai pa­tek­ti ne­ga­li.

Pa­sak vai­kų li­gų gy­dy­to­jos in­fek­to­lo­gės Da­nu­tės Kuz­mic­kie­nės, toks bok­sas bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ir ak­tu­a­lus šian­die­nos są­ly­go­mis. Vi­suo­me­nė­je gy­vas ju­dė­ji­mas prieš skie­pus, da­lis vai­kų             ne­skie­py­ti, ak­tu­a­lus ty­mų iš­pli­ti­mas, ste­bi­mos kom­pli­ka­ci­jos po vė­ja­rau­pių.

„Su ne­ri­mu lau­kia­me in­for­ma­ci­jos iš Ki­ni­jos, ku­rio­je plin­ta ko­ro­na­vi­ru­sas. Pri­ėmi­mo sky­riu­je jau tu­ri­me su­kom­plek­tuo­tus antivi­ru­si­nius kos­tiu­mus me­di­kams, jie yra ap­mo­ky­ti jais nau­do­tis, to­kia ap­sau­ga ga­li bū­ti tai­ko­ma ir in­fek­ci­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams, ku­rie bū­tų gy­do­mi nau­jai įreng­ta­me izo­liuo­ta­me bok­se Vai­kų li­gų sky­riu­je“, – sa­ko gy­dy­to­ja D.Ku­mic­kie­nė.

Ži­no­ma, me­di­kams, kaip ir vi­siems aly­tiš­kiams, la­bai no­rė­tų­si, kad to ne­pri­reik­tų, ta­čiau kaip      šiuo­lai­kiš­ka gy­dy­mo įstai­ga Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė ga­li­my­bę izo­liuo­ti pa­na­šius         pa­cien­tus jau tu­ri.

Pa­do­va­no­jo čiu­ži­nius su spe­cia­liais an­ti­bak­te­ri­niais fil­trais

Re­no­va­ci­jos me­tu taip pat per­kel­tas ir at­nau­jin­tas vie­nin­te­lis Aly­taus ap­skri­ty­je vai­kų or­to­don­ti­nis ka­bi­ne­tas bei vai­kų re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­da­li­nys. Or­to­don­to ka­bi­ne­tas per­kel­tas iš rū­sio, kur są­ly­gos     bu­vo ne pa­čios ge­riau­sios. Per me­tus šia­me ka­bi­ne­te pa­ga­mi­na­ma per tūks­tan­tį dan­tis                    ko­re­guo­jan­čių plokš­te­lių.

Į Vai­kų li­gų sky­riaus, ku­rio re­konst­ruk­ci­ja tru­ko nuo 2017 me­tų pa­bai­gos, ati­da­ry­mą su­si­rin­ko     me­di­kai, Sei­mo na­riai, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ta­ry­bos na­riai. Dau­ge­lis ne­ši­ni             sim­bo­li­nė­mis do­va­no­mis, kal­bė­ta apie Aly­taus li­go­ni­nę kaip ben­druo­me­nei la­bai svar­bų ir vie­nin­te­lį mies­te to­kį ob­jek­tą. Gra­žų pa­vyz­dį, kaip li­go­ni­nei ga­li pa­dė­ti ver­slas, pa­ro­dė įmo­nė „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“. 

Kaip pa­sa­ko­jo Vita Grupės Šiau­rės Europos Regiono direk­torius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius, įmo­nė  pa­do­va­no­jo Vai­kų li­gų sky­riui 49 spe­cia­lius čiu­ži­nius, tu­rin­čius an­ti­bak­te­ri­nius fil­trus. Pa­tys        čiu­ži­niai yra pa­ga­min­ti Aly­tu­je, o spe­cia­lūs už­val­ka­lai – Es­ti­jo­je, įmo­nė­je, ku­ri spe­cia­li­zuo­ja­si     me­di­ci­nos pra­mo­nė­je.

V.Gu­ne­vi­čius ne­įvar­di­jo do­va­nos kai­nos, ta­čiau ino­va­ty­vūs me­di­ci­nai skir­ti ga­mi­niai yra bran­gus ma­lo­nu­mas.

Sei­mo na­rys Pet­ras Va­liū­nas lin­kė­jo, kad kuo grei­čiau bū­tų mo­der­ni­zuo­ta ir vi­sa S. Ku­dir­kos     li­go­ni­nė, Ro­ber­tas Šar­knic­kas  džiau­gė­si jau ma­to­mais po­ky­čiais ir ra­gi­no mies­to sa­vi­val­dy­bės       at­sto­vus star­tuo­ti su Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­no­va­ci­ja, ža­dė­da­mas Vy­riau­sy­bės pa­ra­mą.  Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ne­abe­jo­ja, kad at­si­nau­ji­nęs Vai­kų li­gų sky­rius ben­dro­mis pa­stan­go­mis dar nu­švis spal­vo­mis – ja­me at­si­ras pa­veiks­lų, ki­tų žais­min­gų in­ter­je­ro    de­ta­lių, prie ku­rių at­si­ra­di­mo pri­si­dės ir ben­druo­me­nė.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai fi­nan­sams Vil­mai Mi­ke­lio­nie­nei įteik­ta pa­dė­ka už in­dė­lį vyk­dant re­konst­ruk­ci­ją. Pa­sak ko­le­gų, ji kaip ma­ma rū­pi­no­si, kad sky­riu­je bū­tų jau­kų ir pa­cien­tams, ir per­so­na­lui.