Menu Close

Projekto nauda: įsigyta medicininė įranga, mokymai medikams ir vaikams

  Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės ir Len­ki­jos Su­val­kų   dr. L.Rydygiero bei Bals­to­gės J.Sniadeckio  li­go­ni­nė­mis ant­rus me­tus vyk­do pro­jek­tą „Vai­kų svei­ka­tos ap­sau­gos ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne“. Jis fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos IN­TER­REG V-A Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos lė­šo­mis. Ben­dras pro­jek­to, pa­si­baig­sian­čio šių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je, biu­dže­tas – be­veik 1 mln. eu­rų.  Projektui įgyvendinti visos ligoninės skyrė ir savo lėšų, gydymo įstaigų indėlis – 7,5 proc.  jo vertės. Ko­kią nau­dą iš to­kio pro­jek­to tu­rė­jo Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė?

Įsi­gy­ta įran­ga jau nau­do­ja­ma

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės spe­cia­lis­tė in­ves­ti­ci­joms ir pro­jek­tų ren­gi­mui Li­na Ivo­ni­nie­nė įvar­di­ja pa­grin­di­nį šios gy­dy­mo įstai­gos kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės ir Len­ki­jos Su­val­kų bei Bals­to­gės li­go­ni­nė­mis vyk­do­mo pro­jek­to „Vai­kų svei­ka­tos ap­sau­gos ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne“ tiks­lą: „Tai pa­pil­do­mai įgy­to­mis ži­nio­mis, nau­ja įran­ga su­kur­ti ko­ky­biš­kes­nes me­di­ci­nos pa­slau­gas vai­kams. Ir tai pa­vy­ko pa­siek­ti.“

Vyk­dant pro­jek­tą Aly­taus li­go­ni­nė įsi­gi­jo ke­tu­ris kom­plek­tus svar­bios me­di­ci­nos įran­gos: aukš­tos raiš­kos vi­deo-la­pa­ros­ko­pi­nę sis­te­mą su vai­kų chi­rur­gi­jos in­stru­men­tų rin­ki­niu, dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos ir nar­ko­zės apa­ra­tus, šiuo­lai­kiš­ką oto­ri­no­la­rin­go­lo­go dar­bo vie­tos įran­gą.

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės vaikų ligų gydytoja, Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Danutė Kuzmickienė buvo projekto metu vykdyto pasidalijimo gerąja patirtimi sustikimo moderatorė ir pranešėja

Kaip sa­ko li­go­ni­nės vai­kų li­gų gy­dy­to­ja, In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė, įsi­gy­ta mo­der­ni įran­ga jau nau­do­ja­ma, ji rei­ka­lin­ga sie­kiant vai­kams su­teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas: „Va­do­vau­jan­tis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pa­tir­ti­mi, me­di­ci­ni­nė įran­ga tu­ri bū­ti at­nau­ji­na­ma kas pen­ke­rius me­tus, li­go­ni­nė tam ne­tu­ri lė­šų, to­dėl šis pro­jek­tas bu­vo la­bai nau­din­gas mū­sų įstai­gai.“

Kad to­kios ko­ky­biš­kos, iš­ma­nios įran­gos su pui­kia op­ti­ka li­go­ni­nė dar ne­tu­rė­jo, pa­tvir­ti­na ir vai­kų oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas Rai­mun­das Ku­ne­vi­čius: „Pa­ge­rė­jo diag­nos­ti­ka, li­go­nių ap­žiū­ra, gy­dy­mo ko­ky­bė. Leng­va ap­žiū­rė­ti ir pra­pūs­ti no­sies ert­mes, at­lik­ti au­sų pra­plo­vi­mus ir ki­tas ma­ni­pu­lia­ci­jas, ku­rios kas­dien rei­ka­lin­gos gy­dant vai­kus.“

Tad pa­ra­ma pro­jek­tui lė­mė, kad li­go­ni­nės ma­žie­ji pa­cien­tai gy­do­mi nau­do­jant šiuo­lai­kiš­kos iš­ma­nios oto­ri­no­la­rin­go­lo­gi­jos įran­gos pri­va­lu­mus.

Vykdant projektą Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė įsigijo šiuolaikišką otorinolaringologo darbo vietos įrangą.

Ko mo­kė­si me­di­kai  ir ko mo­ky­ti vai­kai?

Kaip tvir­ti­no L.Ivo­ni­nie­nė, re­mian­tis prak­ti­ka, me­di­ci­nos moks­lo fak­tai ir gy­dy­mo gai­rės per me­tus pa­si­kei­čia iki 40 proc., at­si­ran­da daug nau­jo­vių, ku­rias me­di­kams bū­ti­na įsi­sa­vin­ti ir tai­ky­ti prak­ti­nia­me dar­be sie­kiant efek­ty­vaus gy­dy­mo. Tad vyk­dant pro­jek­tą bu­vo su­reng­ti aš­tuo­ni se­mi­na­rai – mo­ky­mai jo da­ly­viams, gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­jams.

Pa­vyz­džiui, šių me­tų va­sa­rį me­di­kų iš Bals­to­gės, Su­val­kų, Aly­taus ir Ma­ri­jam­po­lės kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­ky­mai vy­ko Su­val­kų li­go­ni­nė­je. Čia vai­kų chi­rur­gai, pe­diat­rai, slau­gos per­so­na­las mo­kė­si nau­jau­sių vai­kų kau­lų lū­žių gy­dy­mo me­to­dų, nau­jau­sių ga­li­my­bių tei­kiant pa­gal­bą vai­kams, pa­ty­ru­siems nu­de­gi­mus.

Ne ma­žiau svar­būs se­mi­na­rai su­reng­ti Bals­to­gė­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je, kur da­ly­va­vo aku­še­rės, vai­kų ir nau­ja­gi­mių li­gų gy­dy­to­jai, slau­gos per­so­na­las.

Aly­taus li­go­ni­nė­je pro­jek­to da­ly­viams suor­ga­ni­zuo­tas pa­si­da­li­ji­mas ge­rą­ja pa­tir­ti­mi dėl ra­cio­na­laus an­ti­mik­ro­bi­nių pre­pa­ra­tų nau­do­ji­mo gy­dant vai­kų li­gas.

Sie­kiant, kad vai­kai kuo dau­giau su­ži­no­tų apie svei­ką gy­ven­se­ną, li­gų pre­ven­ci­ją, jiems bu­vo su­reng­ti spe­cia­lūs mo­ky­mai. O šie vy­ko vie­na­me Aly­taus vai­kų die­nos cen­tre, Aly­taus ra­jo­no Alo­vės mo­kyk­lo­je, Pi­va­šiū­nų, Ri­mė­nų, Kro­kia­lau­kio vai­kų die­nos cen­truo­se. In­for­ma­ci­ja vai­kams bu­vo pa­teik­ta links­mai ir ne­nuo­bo­džiai, or­ga­ni­zuo­ti žai­di­mai, įteik­tos do­va­nė­lės.

Lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis iš­leis­tas žais­min­gas lei­di­nys vai­kams, ku­ria­me pa­tei­kia­ma jiems su­pran­ta­ma in­for­ma­ci­ja apie svei­ką gy­ven­se­ną, ga­li­my­bes iš­veng­ti li­gų, tin­ka­mą mi­ty­bą ir svei­kus įpro­čius.

Sie­kiant pla­tes­nės pro­jek­to re­zul­ta­tų ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dos, vi­sa vy­ku­sių mo­ky­mų, su­si­ti­ki­mų ir se­mi­na­rų me­džia­ga lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis pa­skelb­ta elek­tro­ni­nė­je kny­go­je, ku­ri grei­tu lai­ku at­si­ras kiek­vie­no pro­jek­to part­ne­rio in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Aly­taus li­go­ni­nės spe­cia­lis­tės in­ves­ti­ci­joms ir pro­jek­tų ren­gi­mui L.Ivo­ni­nie­nės tei­gi­mu, me­di­ci­nos dar­buo­to­jams ir vai­kams su­reng­ti mo­ky­mai lei­do įgy­ven­din­ti dar vie­ną pro­jek­to tiks­lą – per nau­jas įgy­tas ži­nias teik­ti ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas ma­žie­siems Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­no pa­cien­tams.

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Alytaus Naujienos