Menu Close

Šimtas kovos už sveikatą ir gyvybę metų!

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­tį spalio 12 dieną  vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas ren­gi­nys, sve­čius tar­si lai­ko ma­ši­na nu­kė­lęs vi­su šim­tu me­tų at­gal, kai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vo ati­da­ry­ta pir­mo­ji Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė. Šven­tė­je da­ly­va­vo ir ži­no­mų ša­lies žmo­nių, po­li­ti­kų, me­di­kų. Svei­ki­ni­mų gau­so­je ne­trū­ko ir itin jaut­rių as­me­ni­nių pa­dė­kų šio­je li­go­ni­nė­je dir­ban­tiems bei dir­bu­siems me­di­kams, ku­rie iš­gel­bė­jo dau­gy­bę gy­vy­bių.

Seimo narys Robertas Šarknickas (kairėje) Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės vadovui Artūrui Vasiliauskui įteikė simbolinę ligoninės šimtmetį menančią tautinę juostą. Pasveikinti iškilia proga ligoninės kolektyvo atvyko ir Seimo narys Julius Sabatauskas (dešinėje), ir Seimo pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo padėjėjas Alvydas Sakavičius (antras iš kairės). 

Šim­to me­tų is­to­ri­ja – fil­me ir kny­go­je

Li­go­ni­nės šimt­me­tis ne­iš­ven­gia­mai bu­vo sie­ja­mas ir su Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šim­to­sio­mis me­ti­nė­mis bei ki­to­mis ša­liai svar­bio­mis pro­go­mis. Sie­kiant su­jung­ti ir įam­žin­ti li­go­ni­nės šim­to me­tų is­to­ri­ją, bu­vo su­kur­tas trum­pa­met­ra­žis is­to­ri­nis spe­cia­liai ju­bi­lie­jui skir­tas fil­mas „100 Aly­taus li­go­ni­nės me­tų“. Jį ga­lė­jo pa­ma­ty­ti ir ren­gi­nio sve­čiai.

Fil­me at­spin­dė­ta li­go­ni­nės įkū­ri­mo pra­džia, to­les­nė įstai­gos plė­ti­mo­si ir pa­sie­ki­mų is­to­ri­ja, pa­mi­nė­ti pir­mie­ji gy­dy­to­jai, va­do­vai. Fil­me įvai­riau­sius su li­go­ni­ne su­si­ju­sius fak­tus ap­ta­rė gy­vi liu­di­nin­kai, spe­cia­lis­tai. Pri­si­mi­ni­mais apie tė­vą da­li­jo­si ir gy­dy­to­jo Sta­sio Ku­dir­kos, ku­rio var­du bu­vo pa­va­din­ta Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė, sū­nus Jo­nas Ku­dir­ka.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta ir šiai iš­ki­liai Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­čio pro­gai iš­leis­ta kny­ga „Pra­kal­bin­tas šimt­me­tis“. Kny­gos ben­dra­au­to­riai – El­vy­ra Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė ir Juo­zas Ja­ku­tis. Jo­je su­gul­dy­ta Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės is­to­ri­ja. Ren­gi­nį ve­du­si ak­to­rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė pa­ci­ta­vo įsi­min­ti­niau­sių ci­ta­tų bei tik­rų is­to­ri­jų.

„Šim­tas me­tų – tai tik skai­čius, ta­čiau kiek ta­me skai­čiu­je iš­gy­ven­ta vis­ko – mei­lės, iš­gy­ve­ni­mų, įdė­to dar­bo“, – kal­bė­jo N.Nar­mon­tai­tė.

„Be­lie­ka tik džiaug­tis vie­nam ki­tu, ta pui­kia is­to­ri­ja, ku­rią tu­ri jū­sų ko­lek­ty­vas, ir šian­dien iš­girs­ti gra­žiau­sių kal­bų bei svei­ki­ni­mų“, – į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ki­tas va­ka­ro ve­dė­jas, ge­rai ži­no­mas te­le­vi­zi­jos vei­das Ro­lan­das Vil­kon­čius.

Ren­gi­nio šei­mi­nin­kas, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas pir­ma­sis ta­rė svei­ki­ni­mo žo­dį įstai­gos ko­lek­ty­vui: „Me­di­ko pro­fe­si­ja – iš­skir­ti­nė, ji vi­sa­da rei­ka­lin­ga žmo­nėms, to­dėl me­di­ci­nos įstai­go­se vyks­ta ne­si­bai­gian­čios ko­vos pro­ce­sai už gy­ve­ni­mą, o me­di­kams ke­lia­mi di­de­li rei­ka­la­vi­mai. Mū­sų li­go­ni­nė­je vi­sa­da dir­bo žmo­nių, at­si­da­vu­sių sa­vo pro­fe­si­jai. Mes tu­ri­me iš­ki­lią sa­vo ins­ti­tu­ci­jos pra­ei­tį, ku­ria di­džiuo­ja­mės ir į ku­rią at­si­re­mia­me. Džiau­giuo­si, kad pas­ta­rai­siais me­tais li­go­ni­nė­je įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai, kad pa­cien­tams bū­tų tei­kia­mos ko­ky­biš­kos me­di­ci­nos pa­slau­gos. Ma­nau, kad šian­dien esa­me tvir­tai įsi­kom­po­na­vę į Lie­tu­vos ap­sau­gos sis­te­mą. Tai, kas šian­dien džiu­gi­na, jau tam­pa pra­ei­ti­mi. Mes vi­si ku­ria­me is­to­ri­ją ir te­bū­na ji gra­ži ir pras­min­ga. At­si­rem­da­mi į pra­ei­tį, to­bu­lė­da­mi ir vyk­dy­da­mi sa­vo mi­si­ją, ku­riai esa­me pa­šauk­ti, kur­ki­me at­ei­tį. Te­gul jo­je bū­na ge­ra ir mums, ir žmo­nėms, ku­riems bū­si­me rei­ka­lin­gi.“

Me­ro me­da­lis – va­do­vui

Pa­si­džiaug­ti gra­žia įstai­gos is­to­ri­ja ir jos šimt­me­čio pro­ga at­vy­ko Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė: „Mums vi­siems li­ki­mas lė­mė gy­ven­ti tuo me­tu, kai šven­čia­me daug šimt­me­čių, vie­nas jų – mū­sų mies­to li­go­ni­nės. Iš­gir­dę žo­dį „li­go­ni­nė“, mes vis tiek gal­vo­ja­me apie dak­ta­rą. Be ten dir­ban­čių žmo­nių tai bū­tų tik pa­sta­tas, ku­ris ne­su­tei­kia nei pa­guo­dos, nei lai­mės, nei svei­ka­tos. Jei­gu da­bar pra­bil­tų li­go­ni­nės sie­nos, jos tur­būt daug pa­pa­sa­ko­tų ir links­mų, ir ne to­kių links­mų is­to­ri­jų. Per tą šim­tą me­tų tiek daug jos ma­tė, jau­tė, iš­gy­ve­no, kad ne­su­ra­šy­tu­me į di­džiau­sią kny­gą. Dak­ta­ras yra ta pro­fe­si­ja, ku­ri ly­di žmo­gų nuo gi­mi­mo iki mir­ties. No­riu jums nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už tai, ką da­ro­te, nes esa­me pri­klau­so­mi nuo jū­sų. Jūs bū­na­te ta vil­tis, ku­rią no­ri­me iš­girs­ti, kad vis­kas bus ge­rai. Dak­ta­ro žo­dis mums – lyg veiks­min­giau­sias vais­tas. Šiaip bū­tų ge­rai, kad su ju­mis ne­rei­kė­tų su­si­tik­ti vi­sai.“

Vi­ce­me­rė li­go­ni­nės va­do­vui įtei­kė ada­tos tech­ni­ka pieš­tą pa­veiks­lą, ku­ria­me at­vaiz­duo­tas Bal­to­sios ro­žės til­tas. Pa­sak V.Gi­bie­nės, tai sim­bo­lis – til­tas iš žmo­gaus į žmo­gų, iš gy­vy­bės į mir­tį. A.Va­si­liaus­kui bu­vo įteik­tas me­ro at­mi­ni­mo me­da­lis už jo il­ga­me­tį ir pras­min­gą dar­bą.

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas į li­go­ni­nės ben­druo­me­nę krei­pė­si kaip į švie­sos ir vil­ties žmo­nes: „Sim­bo­liš­ka, kad jū­sų ju­bi­lie­jus su­tam­pa su vals­ty­bės. Įsi­pai­šo­te į tą gra­žią vals­ty­bės puokš­tę. Jūs ne tik dak­ta­rai, ku­rie daug kam su­tei­kia vil­tį. Jūs da­ly­va­vo­te ir vals­ty­bės gy­ve­ni­me. Pri­si­me­nu, kiek daug me­di­kų da­ly­va­vo są­jū­dy­je, ku­rie rė­mė at­kur­tą Lie­tu­vą, ne­li­ko nuo­ša­ly­je, iš­li­ko pat­rio­tai. Jūs esa­te in­te­li­gen­tai, žmo­nės, į ku­riuos ly­giuo­ja­si vi­si ki­ti. Jū­sų pa­sa­ky­tas žo­dis yra svar­bus. No­riu pa­lin­kė­ti dar­nos jū­sų dar­be. Jūs esa­te Gy­dy­to­jai iš di­džio­sios rai­dės.“

Pa­do­va­no­jo is­to­ri­nes ko­pi­jas

Ren­gi­ny­je vie­šė­jo ir  svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė Li­na Ja­ru­še­vi­čie­nė, li­go­ni­nės ko­lek­ty­vui do­va­nų įtei­ku­si svar­bių is­to­ri­nių do­ku­men­tų, ku­rie ne­bu­vo at­spin­dė­ti kny­go­je, ko­pi­jas. Is­to­ri­kai ar­chy­vuo­se su­ra­do pir­mų­jų Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nės veik­los me­tų ata­skai­tą. Jo­je ra­šo­ma, kad tuo me­tu li­go­ni­nė­je vei­kė trys sky­riai – chi­rur­gi­jos, vi­daus ir ap­kre­čia­mų­jų li­gų, dir­bo du gy­dy­to­jai. Taip pat pa­ra­šy­ta, kiek pa­cien­tams bu­vo su­teik­ta pa­slau­gų, kiek at­lik­ta ope­ra­ci­jų (161). Įtei­kė ir se­ną, ka­rei­vi­nių fo­ne da­ry­tą nuo­trau­ką, ku­rio­je – tuo­me­tis me­di­kų ko­lek­ty­vas. A.Va­si­liaus­kui bu­vo įteik­ta sim­bo­li­nė šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti skir­ta do­va­na – Lie­tu­vos vė­lia­va.

Vi­ce­mi­nist­rė per­da­vė ir tuo me­tu už­sie­ny­je vie­šė­ju­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos svei­ki­ni­mus bei lin­kė­ji­mus. Bu­vo įteik­ta ir mi­nist­ro pa­dė­ka Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Tei­sės ir vie­šų­jų pir­ki­mų gru­pės va­do­vei Ber­na­de­tai Na­va­lins­kie­nei už il­ga­me­tį ir at­sa­kin­gą dar­bą, pro­fe­sio­na­lu­mą ir sva­rų in­dė­lį į Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos plėt­rą.

„Kai su­lau­ki šim­to me­tų, tik­riau­siai žo­džių daug ne­rei­kia, nes skai­čiai kal­ba pa­tys už sa­ve. Tai tik­rai ne­ei­li­nis įvy­kis“, – sa­kė vi­ce­mi­nist­rė.

Jaut­rios as­me­ni­nės pa­dė­kos

Pa­svei­kin­ti iš­ki­lia pro­ga li­go­ni­nės ko­lek­ty­vo at­vy­ko ir Sei­mo na­riai Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Pet­ras Va­liū­nas, Ro­ber­tas Šar­knic­kas ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo pa­dė­jė­jas Al­vy­das Sa­ka­vi­čius. J.Sa­ba­taus­kas pri­si­mi­nė ir pats pra­lei­dęs ke­le­tą sa­vai­čių Aly­taus li­go­ni­nė­je, jis dė­ko­jo me­di­kams už rū­pes­tį ir lin­kė­jo šiai įstai­gai iš­lik­ti am­ži­nai. Li­go­ni­nės ko­lek­ty­vą šimt­me­čio pro­ga pa­svei­ki­nęs R.Šar­knic­kas as­me­niš­kai pa­dė­ko­jo sa­vo duk­ros gy­dy­to­jai Ni­jo­lei Venc­lo­vie­nei ir įtei­kė jai gė­lių. Po­li­ti­kas pa­si­da­li­jo is­to­ri­ja iš vai­kys­tės, kai gal­vo­jo no­rin­tis tap­ti gy­dy­to­ju. „No­rė­čiau Aly­taus me­di­kų ko­lek­ty­vui pa­dė­ko­ti už sun­kų triū­są. Be jū­sų mes vi­si pra­puo­lę, mes – vie­no­kia ar ki­to­kia pras­me ir­gi esa­me li­go­niai. Lin­kiu, kad bū­tu­mė­te svei­ki, kad bū­tų ge­ra nuo­tai­ka, džiau­ki­tės gy­ve­ni­mu. Vi­so­ke­rio­pos sėk­mės ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Te­gul jus glo­bo­ja an­ge­las sar­gas“, – lin­kė­jo P.Va­liū­nas.

A.Sa­ka­vi­čius Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės ko­lek­ty­vui per­da­vė ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo G.Kir­ki­lo svei­ki­ni­mus.

Jaut­ri Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Jo­no Gu­džiaus­ko pa­dė­ka bu­vo skir­ta bū­tent Aly­taus li­go­ni­nės me­di­kams, ku­rie iš­gel­bė­jo jo į ava­ri­ją prieš tris de­šimt­me­čius pa­te­ku­sio ir sun­kiai su­ža­lo­to sū­naus gy­vy­bę. Jis as­me­niš­kai pa­dė­ko­jo vi­sai Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riaus bei ki­tų me­di­kų ko­man­dai. Tarp tų žmo­nių jau kai ku­rių nė­ra gy­vų. Šian­dien J.Gu­džiaus­ko sū­nus yra svei­kas ir gy­vas.

Žy­maus kar­dio­lo­go svei­ki­ni­mas

Į sce­ną tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį bu­vo pa­kvies­tas ir ži­no­mas Lie­tu­vos gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas pro­fe­so­rius ha­bi­li­tuo­tas me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Pra­nas Šer­py­tis. Jam ve­dė­ja N.Nar­mon­tai­tė as­me­niš­kai ir jaut­riai dė­ko­jo už nuo­šir­dų rū­pes­tį jos ma­ma.  „No­riu pa­lin­kė­ti iš­min­ties. Te­gul jū­sų šei­mas ir jus ly­di ge­ra svei­ka­ta. Ir me­di­kams rei­kia svei­ka­tos. Aš tik­rai la­bai džiau­giuo­si Aly­taus li­go­ni­nės ko­man­da, su ku­ria mums ten­ka dirb­ti kar­tu. Tai pro­fe­sio­na­li ko­man­da, pui­kiai at­lie­kan­ti sa­vo dar­bą, taip, kaip rei­ka­lau­ja Hi­pok­ra­to prie­sai­ka“, – kal­bė­jo pro­fe­so­rius.

Po iš­kil­min­gų svei­ki­ni­mų ren­gi­nio sve­čių lau­kė nuo­tai­kin­gas or­kest­ro „Vil­niaus sin­fo­niet­ta“, ku­riam di­ri­ga­vo Vy­tau­tas Lu­ko­čius, ir Me­rū­no Vi­tuls­kio kon­cer­tas. Vė­liau sve­čiai vai­ši­no­si įspū­din­gu Aly­taus li­go­ni­nės šimt­me­čiui skir­tu tor­tu.

Laura Baliukonienė

Alytaus Naujienos