Menu Close

Stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų pacientų lankymo tvarkos aprašas

STACIONARINIUOSE SKYRIUOSE TIRIAMŲ IR GYDOMŲ PACIENTŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos metu pacientų lankymas draudžiamas, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 1.1-1.3 punktuose ir turint patvirtintos formos skyriaus vedėjo išduotą leidimą (Pacientų vidaus tvarkos taisyklių aprašo 1 priedas):

1.1. kai lankomi terminalinės sveikatos būklės pacientai;

1.2. kai lankomi pacientai iki 14 metų amžiaus, išskyrus pacientus, kurie stacionare gydomi su lydinčiu asmeniu;

1.3. kai lankomos gimdyvės (lankymas vykdomas vadovaujantis atskiru Direktoriaus įsakymu ir šiame įsakyme nenurodytas);

  1. Leidimų pacientų lankymui išdavimas ir lankymo sąlygos:

2.1. visais atvejais sprendimą dėl paciento lankymo priima ir leidimą išduoda skyriaus vedėjas, suderinęs su pacientą gydančiu gydytoju, kuris leidimo išdavimo sąlygas aptarė su lankytoju telefonu;

2.2. leidimai išduodami tik vienam artimiausiam šeimos nariui (sutuoktiniui, tėvams, vaikams, broliams, seserims) ar teisiniam atstovui vieną kartą per paskutines 7 dienas, lankymo laikas negali viršyti 15 min.;

2.3. tik dėl terminalinės būklės pacientų lankymo poilsio ir švenčių dienomis sprendžia ir leidimą išduoda budintis gydytojas, suderinęs leidimo išdavimo sąlygas telefonu;

2.4. skyriaus vedėjo / budinčio gydytojo pasirašytame leidime nurodoma data, konkretus lankymo laikas (ne daugiau 15 min. laikotarpiui), paciento vardas, pavardė, skyrius, palata, lankančiojo asmens vardas, pavardė, pažymimos aplinkybės, suteikiančios teisę lankyti (pvz.: vaikas iki 14 m., terminalinės būklės pacientas ir pan.);

2.5. lankytojas privalo atvykti į ligoninės pagrindinį įėjimą 15 min. iki paskirto lankymo laiko, kur jam pamatuojama kūno temperatūra.

2.6. Atvykusiam į ligoninę lankytojui lankyti paciento  neleidžiama, jeigu lankytojas:

2.6.1. karščiuoja (kūno temperatūra iki 37,3 Co),

2.6.2. turi ūmių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas)

2.6.3. taikomas saviizoliacijos režimas;

2.7. Lankytojas privalo pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą darbuotojui, vykdančiam į įstaigą besikreipiančių asmenų srautų reguliavimą.

  • lankytojas, įvykdęs Aprašo 2.6 punkto reikalavimus vyksta į numatytą skyrių;
  • skyriuje, paskirtas darbuotojas, vykdantis lankytojų ir lydinčiųjų asmenų registravimą, užregistruoja lankytoją (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos informacija);

2.10. pasibaigus lankymo laikui, lankytojas išeina iš ligoninės pro pagrindinį išėjimą.

  1. Bendrieji lankymo reikalavimai:

3.1. palatoje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas;

3.2. Pacientus izoliacinėse palatose, COVID-19 skyriuose lankyti draudžiama visais atvejais;

3.3. palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (vienkartines medicinines veido kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę;

3.4. lankytojai privalo:

3.4.1. neiti į skyrių su gatvės rūbais (paltais, striukėmis ir pan.);

3.4.2. naudotis savo asmeninėmis apsaugos priemonėmis: dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), skyriuje / palatoje naudotis rankų dezinfekcijos priemonėmis prieš patekdami į skyrių ir išeidami;  

3.4.3. vykdyti personalo reikalavimus / nurodymus dėl lankymo sąlygų laikymosi.

  1. Aprašo 2.7. punkte nurodyti asmens duomenys:

4.1. renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto;

4.2. nurodyti asmens duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

4.3. asmens duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami;

4.4. asmens duomenys neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais. Asmens duomenys pateikiami NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą;

4.5. Darbuotojui, vykdančiam lankytojų ir lydinčiųjų asmenų registravimą, draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta Aprašo 4.2 punkte.

  1. Įstaigos vadovo įsakymas dėl stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų pacientų lankymo tvarkos yra patalpintas Ligoninės tinklalapyje.
  2. Pacientams siuntos perduodamos kiekvieną dieną nuo 12 iki 15 val.
  3. Nesutikdamas su įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl leidimo lankyti pacientą, lankytojas, jei jo manymu buvo pažeistos jo teisės, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą įstaigos vadovui ar ASPĮ steigėjui.

____________________________________