Menu Close

Sveikatingumo skveras – žodis, tapęs kūnu

Dzūkijos sostinė pasipuošė dar vienu skveru.

Šį kartą jaukus kampelis atsirado viename vidinių Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės kiemelių. Gražios idėjos iniciatoriai ir įgyvendintojai neabejoja, kad Sveikatingumo skveras taps ir ligonių, ir jų artimųjų gydomąja poilsio oaze.

Trys Aly­taus klu­bai – LIONS, „Ro­ta­ry“ ir „Zon­ta“, pa­de­da­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės bei Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės, įgy­ven­di­no pra­ėju­siais me­tais vy­ku­sia­me ka­lė­di­nia­me lab­da­ros va­ka­re iš­si­kel­tą tiks­lą – Aly­tu­je įkur­ti Svei­ka­tin­gu­mo skve­rą.

Idė­ją li­go­ni­nės te­ri­to­ri­jo­je su­kur­ti ža­lią po­il­sio sa­le­lę pa­siū­lė „Ro­ta­ry“ klu­bas, ku­riai pri­ta­rė LIONS ir „Zon­ta“ klu­bai.

Svei­ka­tin­gu­mo skve­ro idė­jai įgy­ven­din­ti bu­vo su­rink­ta 60 tūkst. eu­rų: 30 tūkst. eu­rų sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, 20 tūkst. eu­rų jung­ti­nio lab­da­ros va­ka­ro me­tu su­rin­ko LIONS, „Ro­ta­ry“ ir „Zon­tos“ klu­bai drau­ge su va­ka­ro da­ly­viais. Li­ku­sią da­lį su­mos sky­rė ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė ir su­au­ko­jo aly­tiš­kiai.

„Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą da­ly­va­vo daugiau kaip 300 žmo­nių. Vie­ni au­ko­jo pi­ni­gus, ki­ti dar­bais, pa­ta­ri­mais pri­si­dė­jo“, – pa­sa­ko­jo bu­vęs „Ro­ta­ry“ klu­bo pre­zi­den­tas Ro­mas Bur­ba.

Anot jo, kad aly­tiš­kiams šis skve­ras rei­ka­lin­gas, ro­do tai, jog žmo­nės, no­rė­da­mi pri­si­dė­ti prie šios ža­lio­sios sa­le­lės įkū­ri­mo, au­ko­jo kiek ga­lė­jo – kas ke­lis eu­rus, kas dau­giau.

Da­bar­ti­nis „Ro­ta­ry“ pre­zi­den­tas Juo­zas Ci­cė­nas pa­do­va­no­jo ke­lis įspū­din­go dy­džio ak­me­nis, ku­rie bu­vo har­mo­nin­gai įkom­po­nuo­ti į skve­ro ap­lin­ką. Ak­me­nis ne­mo­ka­mai at­ve­žė UAB „Al­kes­ta“.

„Rim­ties ir dva­si­nio ap­si­va­ly­mo me­tu pri­im­tas spren­di­mas pa­dė­ti li­go­ni­nei ir jos pa­cien­tams įgy­ven­din­tas. Vi­są skve­ro gro­žį pa­ma­ty­si­me pa­va­sa­rį, bet jau da­bar aiš­ku, jog tai bus jau­kus kam­pe­lis“, – džiau­gė­si Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.

Apie po­rą me­tų tuš­čia­me bu­vu­sia­me kie­me­ly­je nu­ties­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kai, pa­so­din­ti žel­di­niai, įreng­tas ap­švie­ti­mas. Svei­ka­tin­gu­mo skve­ro pro­jek­tą ne­mo­ka­mai su­kū­rė aly­tiš­kė ar­chi­tek­tė Al­fre­da Ur­ma­na­vi­čie­nė. Pa­sak jos, ren­gia­mą pro­jek­tą bu­vo sten­gia­ma­si pri­tai­ky­ti svei­ka­tin­gu­mo po­rei­kiams, to­dėl įreng­tos po­il­sio sa­le­lės, kad kiek­vie­nas čia už­su­kęs pail­sė­ti jaus­tų kuo dau­giau as­me­ni­nės erd­vės. Šil­tuo­ju me­tų lai­ku skve­re tu­rė­tų at­si­ras­ti dau­giau suo­liu­kų, sta­le­lių, kad be­si­il­sint bū­tų ga­li­ma ne tik kny­gą pa­skai­ty­ti, puo­de­lį ar­ba­tos ar ka­vos iš­ger­ti.

Vie­no­je iš ža­lių­jų sa­le­lių pa­va­sa­rį bus pa­sta­ty­ta liau­dies me­ni­nin­ko, skulp­to­riaus Sau­liaus Lam­pic­ko su­kur­ta an­ge­lo, ne­šan­čio van­de­nį, skulp­tū­ra. Va­ka­re an­ge­las bus ap­švies­tas spe­cia­liu pro­žek­to­riu­mi.

Ket­vir­čio hek­ta­ro plo­tą už­iman­tį svei­ka­tin­gu­mo skve­rą ap­žel­di­no UAB „Hel­vy­ta“. „Jau­kią ap­lin­ką pa­dės su­kur­ti spe­cia­lis­tų pa­reng­tas ap­žel­di­ni­mo pro­jek­tas. Jau pa­so­din­ta pa­pras­tie­ji ir rau­don­la­piai kle­vai, ro­jaus obe­lys, kal­ni­nės ir juo­do­sios pu­šys. 50 rau­gerš­kių pa­so­di­no­me ru­de­nį, dar 125 pa­so­din­si­me pa­va­sa­rį“, – pa­sa­ko­jo „ben­dro­vės „Hel­vy­ta“ di­rek­to­rius Hen­ri­kas Kir­kliaus­kas, Dzū­ki­jos LIONS klu­bo na­rys. Vi­si au­ga­lai pa­rink­ti ne pir­ma­me­čiai, to­dėl at­ėjus pa­va­sa­riui jau bus ga­li­ma gė­rė­tis jų gro­žiu.  „Sma­gu, kad Aly­tu­je vei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos už­si­i­ma lab­da­rin­ga veik­la, tu­rin­čia iš­lie­ka­mą­ją ver­tę“, – kal­bė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­lin­kė­jo, kad to­kia pui­ki ini­cia­ty­va tęs­tų­si ir nie­ka­da ne­bū­tų sto­ko­ja­ma gra­žių idė­jų. „Zon­tos“ pre­zi­den­tė Onu­tė Kli­na­vi­či­ė­nė pa­si­džiau­gė, kad ben­dro dar­bo re­zul­ta­tas –Svei­ka­tin­gu­mo skve­ras su­teiks daug ge­rų emo­ci­jų ir li­go­niams, ir vi­sai ben­druo­me­nei.

Li­go­ni­nės ap­lin­kos tvar­ky­mas ne­si­baigs įgy­ven­din­tu pro­jek­tu. Di­rek­to­riaus A.Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, ža­da­ma plės­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, at­nau­jin­ti il­ga­me­čio li­go­ni­nės puo­se­lė­to­jo ir va­do­vo gy­dy­to­jo Sta­sio Ku­dir­kos so­dą. Vie­to­je se­nų obe­lų bus pa­so­din­tos jau­nos, nau­jos obe­lys.


Rita Krušinskaitė

Alytaus Naujienos