Menu Close

Auksinių valandų kaina – tolesnis gyvenimas ir jo kokybė

Sep­ty­ni iš de­šim­ties pa­vė­luo­ja

Pa­sak Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo me­di­ci­nai D.Ka­čiu­ri­no, me­di­ci­na žings­niuo­ja į prie­kį ir tech­no­lo­gi­jo­mis, ir nau­jais me­di­ka­men­tais, ga­li­my­bė­mis pa­dė­ti, bet iš­ti­kus mio­kar­do in­fark­tui svar­biau­sia lai­ku kreip­tis pa­gal­bos. Per pir­mas dvi va­lan­das nuo šir­dies smū­gio pra­džios su­teik­ta pro­fe­sio­na­li me­di­ci­nos pa­gal­ba ga­li iš­gel­bė­ti gy­vy­bę dau­ge­liui pa­cien­tų. De­ja, pa­gal sta­tis­ti­ką sep­ty­ni iš de­šim­ties mio­kar­do in­fark­tą pa­ty­rę as­me­nys krei­pia­si per vė­lai ir me­di­kams be­lie­ka ko­vo­ti su li­gos pa­da­ri­niais.
kaciurin (1)

Aly­taus li­go­ni­nė jau ke­le­rius me­tus da­ly­vau­ja švie­čia­mo­jo­je Lie­tu­vos šir­dies aso­cia­ci­jos kam­pa­ni­jo­je, skir­to­je in­fark­to pro­fi­lak­ti­kai, ži­nių apie šią sun­kią li­gą pa­si­kar­to­ji­mui ar pa­gau­si­ni­mui. Aš­tun­tus me­tus Aly­taus li­go­ni­nė ben­dra­dar­biau­ja su Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­ko­mis, vyk­do ben­drą sku­bios kar­dio­lo­gi­jos pa­gal­bos pro­jek­tą. Pir­mo­ji sku­bi pa­gal­ba su­tei­kia­ma vie­to­je aly­tiš­kių me­di­kų, o dėl to­les­nės pa­cien­tas ve­ža­mas į San­ta­riš­kių kli­ni­kas. Ben­dra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tas aki­vaiz­dus, ke­lių li­go­ni­nės sky­rių – Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos, Kar­dio­lo­gi­jos ir Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos – ben­dru dar­bu iš­gel­bė­ta ke­li šim­tai gy­vy­bių.

 

D.Ka­čiu­ri­no pa­ste­bė­ji­mu, mū­sų ša­lis pir­mau­ja Eu­ro­po­je pa­gal ser­ga­mu­mą šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. To­dėl pas­ta­rai­siais me­tais šių li­gų gy­dy­mui bei pro­fi­lak­ti­kai ir ski­ria­mas toks di­de­lis dė­me­sys.

 

 

Sku­bi pa­gal­ba sky­riu­je, to­les­nė – San­ta­riš­kė­se

 Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­ja I.Sta­ne­vi­čie­nė kal­bė­jo, kad sky­riu­je, ku­ris tu­ri še­šias lo­vas, kas­met gelbs­ti­ma ke­li šim­tai pa­cien­tų, treč­da­lį jų su­da­ro iš­tik­tie­ji mio­kar­do in­fark­to. Taip pat ak­cen­ta­vo dvie­jų pir­mų auk­si­nių va­lan­dų svar­bą. Jos va­do­vau­ja­mo sky­riaus me­di­kai, dir­ban­tys pa­gal sku­bios kar­dio­lo­gi­jos pa­gal­bos pro­gra­mą, šian­dien tu­ri pui­kias ga­li­my­bes efek­ty­viai pa­dė­ti žmo­nėms, iš­tik­tiems mio­kar­do in­fark­to ir sme­ge­nų in­sul­to. Aly­taus gy­dy­to­jai su­ge­ba kuo grei­čiau at­ver­ti už­si­kim­šu­sią ar­te­ri­ją, at­kur­ti nor­ma­lią krau­jo­ta­ką su­leis­da­mi spe­cia­lių, la­bai efek­ty­vių vais­tų – trom­bo­li­ti­kų. To­les­nė pa­gal­ba, kar­dio­in­va­zi­nė, tei­kia­ma San­ta­riš­kių kli­ni­kų me­di­kų. Li­go­niai į Vil­nių nu­ve­ža­mi ir par­ve­ža­mi spe­cia­liu re­a­ni­mo­bi­liu. Ši pro­gra­ma itin su­ma­ži­no žmo­nių mirš­ta­mu­mą nuo mio­kar­do in­fark­to. Įsi­trau­kus į pro­gra­mą mirš­ta­mu­mas nuo 25 proc. su­ma­žė­jo iki 9 proc.

rean vad

 

„No­rė­tų­si, kad žmo­nės bū­tų la­biau ap­si­švie­tę, nes svar­bu su­pras­ti, kas vyks­ta su mu­mis, mū­sų or­ga­niz­mu. Siū­ly­čiau dau­giau ben­drau­ti su šei­mos gy­dy­to­jais. Su­si­rū­pin­ti rei­kė­tų tuo­met, jei ky­la skaus­mas už krū­tin­kau­lio ar­ba šir­dies plo­te, plin­ta į kai­rį pe­tį, ran­ką, kak­lą ar žan­di­kau­lį. Žmo­gų ga­li ap­im­ti ne­ri­mas, bai­mė, iš­pil­ti šal­tas pra­kai­tas“, – pir­muo­sius mio­kar­do in­fark­to po­žy­mius pri­me­na I.Sta­ne­vi­čie­nė.

 

Jei šie simp­to­mai ne­pra­dings­ta su­gė­rus nit­rog­li­ce­ri­no tab­le­tę, rei­kia sku­biai kreip­tis į me­di­kus. Vi­si pa­šne­ko­vai ka­te­go­riš­kai ra­gi­no ki­lus įta­ri­mų dėl in­fark­to skam­bin­ti grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai ir nors pa­si­kon­sul­tuo­ti.

 Me­di­kų tei­gi­mu, mio­kar­do in­fark­tas įvyks­ta ta­da, kai krau­ja­gys­lių sis­te­ma ne­at­lai­ko stre­so, dėl ne­tin­ka­mos mi­ty­bos, ža­lin­gų įpro­čių, ma­žo fi­zi­nio ak­ty­vu­mo.

 


Pir­muo­sius po­žy­mius tu­ri ži­no­ti net še­šio­lik­me­tis

Li­go­nių ka­sų duo­me­ni­mis, per­nai į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę tu­rė­da­mi mio­kar­do in­fark­to simp­to­mų krei­pė­si 194 žmo­nės, 451 as­muo bu­vo pa­ty­ręs in­sul­tą. Pa­sak gy­dy­to­jo neu­ro­lo­go K.Juk­ne­lio, iš­ti­kus sme­ge­nų in­sul­tui efek­ty­vios pa­gal­bos lai­kas dar trum­pes­nis. Me­di­ko tvir­ti­ni­mu, šir­dies rau­muo yra at­spa­res­nis, il­ges­nį lai­ką iš­lie­ka gy­vy­bin­gas. Sme­ge­ny­se vyks­ta in­ten­sy­vūs pro­ce­sai, su­tri­kus krau­jo­ta­kai jos grei­čiau ne­gu ki­ti or­ga­nai pra­ran­da funk­cio­na­vi­mo ga­li­my­bę

Sku­biai ir efek­ty­viai Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė­je gy­do­mas ir sme­ge­nų in­sul­tas. Kas yra in­sul­tas? Tai krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mas sme­ge­ny­se, pa­žei­džian­tis jų ląs­te­les, su­trik­dan­tis žmo­gaus svei­ka­tą, su­ke­lian­tis grįž­ta­mų ir ne­grįž­ta­mų po­ky­čių, net mir­čių. In­sul­tas bū­na he­mo­ra­gi­nis (kai krau­jas iš­si­lie­ja į sme­ge­nis) ir iše­mi­nis (kai už­si­kem­ša sme­ge­nų krau­ja­gys­lės).

juk

 Pa­sak K.Juk­ne­lio, pir­muo­sius in­sul­to simp­to­mus tu­ri ži­no­ti vi­si nuo 16 me­tų. Žmo­nės pri­sis­kai­to įvai­rios li­te­ra­tū­ros ir su­svai­gus gal­vai ma­no, kad juos iš­ti­ko in­sul­tas. Pa­grin­di­niai jo simp­to­mai trys – kal­bos su­tri­ki­mas, ga­lū­nės ar­ba ga­lū­nių nu­tir­pi­mas ir vei­do per­krei­pi­mas. At­si­ra­dus mi­nė­tų neu­ro­lo­gi­nių po­žy­mių žmo­gų bū­ti­na ne­del­siant vež­ti į li­go­ni­nę. Jam per 2–3 va­lan­das at­lie­ka­ma trom­bo­li­zė – iš­tir­pi­na­mas gal­vos sme­ge­nų krau­ja­gys­les už­kim­šęs trom­bas. La­bai svar­bu ži­no­ti, ka­da pra­si­dė­jo li­gos po­žy­miai. Ne­ži­nant jų pra­džios sku­bios pro­ce­dū­ros, at­ku­rian­čios krau­jo­ta­ką, jau ne­tai­ko­mos. Diag­no­za­vi­mas, ar tik­rai in­sul­tas, už­ima ne­ma­žai lai­ko, į pro­ce­są įtrau­kia­mi ke­lių sky­rių me­di­kai.

 

 

 Vi­si gy­dy­to­jai ak­cen­ta­vo cho­les­te­ro­lio įta­ką šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms bei ra­gi­no pa­si­nau­do­ti pro­gra­mo­mis ir iš­si­tir­ti jo kie­kį krau­jy­je. Ir ne­pa­mirš­ti ki­tų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių. O už­klu­pus li­gai lai­ku kreip­tis me­di­kų pa­gal­bos. Auk­si­nės va­lan­dos pa­dės ne tik iš­gy­ven­ti, bet ir pa­ge­rins to­les­nio gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.